Меню

УПРАВЛЕНИЕ

Menu

Общо събрание

Общото събрание (ОС) на Факултет по обществено здраве е колективен орган за управление на факултета.

ОС се състои от членовете на академичния състав на МУ – София, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 75%, а представителите на докторантите и студентите – най-малко 15% от състава на ОС.

Структурният и численият състав на ОС и редът за избиране на представителите по квоти се определят от действащия Факултетен съвет (ФС).

Деканът и заместник-деканите не могат да бъдат избирани за председател и заместник-председател на ОС.

Общото събрание има следните основни правомощия:

 • Избира с тайно гласуване за срока на мандата си от хабилитираните си членове председател и заместник-председател на ОС;
 • Избира с тайно гласуване хабилитирано лице за Декан на Факултета;
 • Определя структурния и числения състав на Факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите Деканът е по право член на Факултетния съвет;
 • Приема годишния отчет на Декана за дейността на Факултета и за развитието на академичния състав
 • Обсъжда, променя и отменя решения на Декана или на Факултетния съвет;
 • Приема решения за бъдещата работа на Факултета.

Общото събрание се свиква най-малко един път годишно. Общото събрание се свиква от неговия председател с предложение за дневен ред:

 1. По искане на ФС;
 2. По искане на Декана;
 3. При писмено искане на най-малко 1/4 от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането при председателя на ОС;
 4. По искане на Ректора.

Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от редуцирания му състав /кворум/. Ако на обявената дата няма кворум, в срок от една седмица, но не по-рано от 3 дни, се насрочва ново заседание. То е законно, ако членовете му са редовно поканени и присъстват не по-малко от половината от списъчния състав.

Декан и декански съвет

Деканът има следните основни правомощия и задължения:

 • Представлява Факултета и го ръководи в съответствие със законите, правилника на МУ – София, решвеждането на учебната дейност във Факултета;
 • Осигурява и контролира провеждането на учебната дейност във Факултета;
 • Решава студентски въпроси или ги внася за обсъждане в Деканския съвет;
 • Организира и ръководи изготвянето, приемането и утвърждаването на учебни планове и учебни програми;
 • Отговаря за изработването на стратегия за научно и учебно развитие на факултета в области, отговарящи на профила на Факултета;
 • Контролира и подпомага цялостната дейност, осъществявана в рамките на Факултета;
 • Съдейства за професионалното развитие на академичния състав и останалия персонал;
 • Организира своевременното разработване и издаване на учебна литература;
 • Разпорежда се с предоставените финансови и материални ресурси на Факултета;
 • Подписва или утвърждава издаваната от Факултета документация;
 • Издава вътрешни факултетни заповеди;

В дейността си Деканът се подпомага от консултативен орган Декански съвет /заместник-декани, главен счетоводител, началник на канцелария/ и разширен декански съвет /Декански съвет и ръководителите на катедри/.

Факултетен съвет

Факултетният съвет (ФС) е колективен орган за управление на Факултета, състоящ се от най-малко 25 члена и включващ представители на академичния състав на МУ – София, на студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете му са хабилитирани лица. Зам. деканите, ръководителите на катедри и ръководителите на научни звена на факултетно подчинение, които не са членове на ФС, участват в заседанията му със съвещателен глас.

Председател на Факултетния съвет е Деканът.Секретар е ръководителят на факултетната канцелария, освен ако ФС не реши друго.

Факултетният съвет се свиква от Декана с предложение за дневен ред:

 1. Най-малко два пъти на семестър;
 2. При писмено искане на най-малко 1/4 от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането;
 3. По искане на Ректора;

Факултетният съвет формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.

Факултетният съвет има следните правомощия:

 • Избира с тайно гласуване заместник-деканите и утвърждава избраните от катедрените съвети ръководители на катедрите; предложението за броя и кандидатурите на заместник-деканите се прави от Декана;
 • Прави предложение пред Академичния съвет на МУ – София за откриване, трансформиране или закриване на структурни звена от Факултета, както и на специалности и специализации, и за обявяване на конкурси за попълване на академичния си състав; Решенията по тези предложения се взимат с обикновено мнозинство от списъчния състав;
 • Взема решения по учебната дейност на Факултета;
 • Приема квалификационни характеристики и учебни планове, взима решения за изменения в тях в рамките на предоставените му от Академичния съвет пълномощия и приема и утвърждава учебни програми;
 • Обсъжда и утвърждава разпределението на финансовите и материалните ресурси;
 • Взема решения за попълване и професионално усъвършенстване на академичния състав на факултета, включително чрез конкурси, докторантури, специализации и др.;
 • Хабилитирания състав на Факултетния съвет провежда избори с тайно гласуване за даване на научни звания, ако има такива права;
 • Взема решения с тайно гласуване за обявяване на конкурси, зачисляване и обучение на докторанти;
 • Обсъжда планове за издаване на учебници и учебни пособия; осъществява процедури по отпечатването им в съответствие с приет от Академичния съвет правилник;
 • Обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав и при необходимост ги предлага на Рекотар за решение;
 • Ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав, както и неговата научна продукция;
 • Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции;
 • Прави предложение пред Академичния Съвет (АС) за продължаване на трудовия договор на хабилитирани преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО;
 • Предлага на Ректора за освобождаване от длъжност на членове на академичния състав: по тяхно искане; когато не може да им се осигури изпълнение на преподавателската дейност и не съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина; при доказано по установения ред плагиатство в научни трудове; при две последователни отрицателни атестации; при извършване на провинения, даващи основание за дисциплинарно уволнение.
 • Заседанието на Факултетния съвет е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от редуцирания му списъченсъстав. Гласуването е явно, освен при избор на ръководни длъжности и ако Факултетния съвет не реши друго. Заседанията се протоколират. Протоколите от заседанията се публикуват на електронната страница на Факултета, освен ако ФС не реши друго.

Факултетният съвет започва дейността си след избиране на най-малко 2/3 от състава му при спазване на изискванията за структурата му, което се приема за списъчен състав на ФС.

Катедрен съвет

Катедреният съвет (КС) на една катедра се състои от всички членове на академичния й състав.

КС се свиква и председателствува от Ръководителя на катедрата или при писмено искане на най-малко ¼ от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането, както и по искане на Декана. Заседанието на Катедрения съвет е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от имащите право на глас. Списъчният състав на Катедреният съвет се редуцира с отсъстващите по болест или в чужбина, но не повече от ¼ от членовете му. Ако на обявената дата няма кворум, в срок до една седмица се насрочва ново заседание.

Катедреният съвет има следните правомощия:

 • Избира с тайно гласуване и предлага пред съвета на основното звено за утвърждаване Ръководител на катедра;
 • Възлага учебна дейност на академичния състав, отговаря за развитието на този състав, за качеството на учебния процес и за материалната база на катедрата;
 • Разработва учебни планове и програми;
 • Прави предложения за издаване на учебници и учебни помагала;
 • Обсъжда и стимулира научната дейност на катедрата;
 • Провежда научни семинари;
 • Обсъжда професионалното развитие на членовете на катедрата и прави предложения пред съвета на основното звено за конкурси за попълване на академичния състав;
 • Прави предложения за повишаване в длъжност, за обявяване на конкурси за получаване на научни звания и за зачисляване в докторантура;
 • Провежда вътрешни защити на дисертационни трудове; обсъжда индивидуални планове и доклади на докторанти и специализанти; прави предложения за избор на рецензенти;
 • Взема решения за използването на предоставените финансови и материални ресурси;
 • Обсъжда дисциплината и академичната етика на членовете на катедрата и при необходимост излиза с предложения;
 • Приема вътрешни правила;
 • Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции;
 • Прави предложение пред ФС за откриване и закриване на структурни звена от катедратан или на специалности и специализации, както и за продължаване на трудовия договор на хабилитирани преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО. Решения по тази точка се вземат с обикновено мнозинство (> 50%) от списъчния състав на КС.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)