Меню

НАУЧНА ДЕЙНОСТ - ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

BG161PO003-1.1.06.0099 - „Информационни Компоненти на Храненето”

Проектът се координира от фирма “е.Ферма” ООД съгласно изискванията на процедурата. Партньор по проекта е Медицински Университет – София, който отговаря за развитието на медицинската част на този мултидисциплинарен проект

BG161PO003-2.4.02-0085-C0001 Биологично активни компоненти (BAS)

Клъстерът BAS (BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES - БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ) представлява съвкупност от производствени и научноиследователски организации, явяващи се заинтересовани лица в областта на биологичноактивните вещества в храненето и козметиката.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“

Програмата следва насоките на Европейския план за действие при въвеждане на електронно здравеопазване до 2020 г. и се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) 2030. Общата цел на Програмата е подобряване качеството и своевременността на медицинската помощ при оптимизиране на разходите за информатизираните дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и с административни задачи.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СИГУРНОСTTA"

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)