Меню

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

ПРОЕКТИ

BG161PO003-1.1.06.0099 - „Информационни Компоненти на Храненето”

Проектът се координира от фирма “е.Ферма” ООД съгласно изискванията на процедурата. Партньор по проекта е Медицински Университет – София, който отговаря за развитието на медицинската част на този мултидисциплинарен проект

BG161PO003-2.4.02-0085-C0001 Биологично активни компоненти (BAS)

Клъстерът BAS (BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES - БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ) представлява съвкупност от производствени и научноиследователски организации, явяващи се заинтересовани лица в областта на биологичноактивните вещества в храненето и козметиката.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“

Програмата следва насоките на Европейския план за действие при въвеждане на електронно здравеопазване до 2020 г. и се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) 2030. Общата цел на Програмата е подобряване качеството и своевременността на медицинската помощ при оптимизиране на разходите за информатизираните дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и с административни задачи.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СИГУРНОСTTA"

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност.

Научен проект, финансиран от СМН към МУ-София „Проучване ефективността на иновативен модул за повишаване компетентността по оказване на помощ при спешни състояния сред студенти от Медицински колеж „Й. Филаретова”.“

Изследователски екип Проф. Мая Визева, дм, доц. Мая Ляпина, дм, д-р Николай Хубанов, дм, Елена Георгиева, дм, доц. д-р Дончо Етугов, дм, гл. ас. Камелия Богданова, дм, и студентите Петър Иванов и Мария-Магдалена Петрова

ДОГОВОР № Д-127/24.06.2020г. - СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АНТИОКСИДАНТНИ ПОЛИФЕНОЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ,ТЕХНИ ПЛОДОВЕ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Изследователски екип: Доц. Силвия Цанова-Савова, дм – ръководител на проекта, Доц. Стефан Великов, дм, Доц. д-р Дончо Етугов, дм, Славейка Панева, дм, Петя Колева, Пепа Николчова

НАУЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ СМН КЪМ МУ-СОФИЯ ПО КОНКУРС "ГРАНТ - 2022"НА ТЕМА „ОЦЕНКА НА ЧЕСТОТАТА ОТ ИЗЯВА НА КОНТАКТНА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ИНГРЕДИЕНТИ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИЯ РИСК“, ДОГОВОР № Д-169/14.06.2022 Г.

Изследователски екип: доц. д-р Мая Ляпина, дм проф. д-р Каролина Любомирова, дм проф. Мая Визева, дм доц. д-р Дончо Етугов дм гл. ас. Мариана Алберт, дм Бинназ Асанова, дм Ясен Събев и студент Ренета Георгиева.

НАУЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ СМН КЪМ МУ-СОФИЯ ПО КОНКУРС "ГРАНТ-2023", НА ТЕМА "ПРОУЧВАНЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ПОСТУРАЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА“ - СОФИЯ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРЕВАНТИВЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД "

Изследователски екип: гл. ас. Спартак Янакиев,дм; гл.ас. Мариана Алберт,дм; доц.Мая Ляпина, дм; доц.Силвия Цанова-Савова; Михаела Мирева, дм; Александра Здравкова-Малева,дм; гл.ас. Петранка Гагова,дм; гл.ас. Дарина Димитрова-Стефанова,дм; проф. Тодор Кундурджиев,дм; Ясен Събев и студенти Гагик Мкртчян, Симона Кирилова.

АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА

Тематично обучение на студенти от медицински специалности.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕХОГРАФСКАТА ДИАГНОСТИКА ЗА СТУДЕНТИ ОТ "МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ"

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)