Меню

СПИСАНИЕ "ЗДРАВЕ И НАУКА"

ПРЕДСТАВЯНЕ

Съвременната медицина в Република България е призвана да допринася за развитието на националното здравеопазване чрез подготовка на квалифицирани специалисти в областта на медицинските науки и усъвършенстване на профилактичната, лечебна и рехабилитационна дейности и здравни грижи в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции за хуманно и толерантно отношение към  човека и неговите потребности.

Членството на България в Европейския съюз изисква прилагането на съгласувана политика по отношение на подобряване на качеството на живот  на съвременния човек, включително с положителни практики в областта на законодателството, организацията на медицинското обслужване и осигуряването на достъпна информация в широкия диапазон на проблеми на човешкото здраве и съвременните постижения на медицинската наука.

В тази връзка Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” към Медицински Университет – София инициира издаването на медицинско широкопрофилно списание Здраве и Наука” като източник на професионална информация за образование, научно-обосновани профилактика, лечение и рехабилитация на заболяванията и научно-изследователска дейност в областта на медицинските науки и здравната система.

Мисията на Списание “Здраве и Наука” е чрез представяне на интересни клинични случаи, изнасяне на съвременни знания, актуални  научни разработки  и дискусионна проблематика и становища в областта на медицинските науки, да  съдейства и стимулира повишаването на професионалната квалификация на медицинските специалисти  в контекста на стратегията “учене през целия живот” в отговор на нарастващите потребности  от високо специализирани грижи за здравето на човека обусловени от изискванията за значима медицинска и обществена стойност на съвременното здравеопазване.

Области на публикуване

  • клинични съобщения, научни статии, изследвания, анализи, обзори
  • нормативни актове, конкурси
  • актуална информация за издадени учебници, ръководства
  • курсове за професионална квалификация
  • коментари на събития, обзори от научни форуми
  • мнения на експерти и потребители на здравна дейност
  • студентски живот и инициативи
  • забавна страница, реклами

Аудитория на списание “Здраве и Наука” са автори и читатели от всички области на здравната система – студенти и преподаватели в медицински факултети и колежи, специалисти от предклиничната и клинична медицина, изследователи, ръководители на здравни заведения, медицински съсловия и пациентски организации.

Изисквания към авторите Приемат се за печат оригинални статии, обзори и съобщения, които не са публикувани в други издания. Всяка статия е придружена от резюме и ключови думи на български и английски език, което позволява бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системи за рефериране. Материалите постъпили за публикуване в списание „Здраве и Наука се рецензират.

Списание “Здраве и Наука” се издава от Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” към Медицински Университет, София

Издателската колегия  и Редакционен съвет включват специалисти от различни области на предклиничната и клинична медицина, здравната промоция и профилактика, здравните грижи, медицинската етика, общественото здраве, здравния мениджмънт и управление.

Периодика: 4 броя за година.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)