Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ВАЖНО!

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ– СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:

ВАЖНО! В ДНИТЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ, ВСЕКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ НА СЪОТВЕТНИЯ ГЛАВЕН КВЕСТОР В ИЗПИТНАТА ЗАЛА:

 1. ЛИЧНА КАРТА;
 2. ТАЛОН С ВХОДЯЩ НОМЕР, ДАТА И ЧАС ЗА ИЗПИТ, КОЙТО СА ПОЛУЧИЛИ СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ;

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ ОН-ЛАЙН И СА ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, СА ДЛЪЖНИ ДА ГО РАЗПЕЧАТАТ И ДА СЕ ЯВЯТ С НЕГО НА ИЗПИТА.

 1. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ОН-ЛАЙН, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ В ДЕНЯТ НА ИЗПИТА ОРИГИНАЛ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

БЕЗ ПРЕДСТАВЕНА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ НЕ СЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ!

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е СПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И РАЗПОРЕДБИ НА МЗ И РЗИ !

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

от 08.07.2020г. до 15.07.2020г. от 09.00ч. до 16.00ч.:

На 12.07.2020 / неделя / комисията по прием на документи не работи!

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“ трябва да имат оценки по биология и по български език в дипломата за завършено средно образование;

 • за специалност „Рехабилитатор”- оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;
 • за специалност „Масажист”, с увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност.

Моля запознайте се с информацията в Приложение №1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица (които да носят копие от документ за самоличност на кандидата- за сверяване на данните ) следните документи:

 • Заявление по образец Приложение № 5 и състезателен картон Приложение № 7 за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София (средните листи на справочника).
 • Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат – студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено копие от дипломата.
 • Фискален бон от платена такса за участие в кандидатстудентския изпит.
 • За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:  
  • За кръгъл сирак или полусирак – смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали, които се връщат на кандидат – студента веднага след приемането на документите и незаверени копия от тях.
  • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70% в съответствие с изискванията на Приложение №1 – оригинал на експертно решение на ТЕЛК – с печат за влязло в сила решение, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите и незаверено копие от същото решение.
  • За многодетните майки- актове за раждане на децата – оригинали, които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите.
  •  За близнаци – данните се сверяват от личните карти на кандидат-студентите.
 • За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права в Медицински колеж – София, в същата специалност – Уверение от Учебен отдел.

Таксата се заплаща при подаване на документите! Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи): кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, а полусираците заплащат 50 % от таксата.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.:

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“ трябва да имат оценки по биология и по български език в дипломата за завършено средно образование;

 • за специалност „Рехабилитатор”- оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;
 • за специалност „Масажист”, с увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност.

Моля запознайте се с информацията в Приложение №1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-студентите подават следните документи:

 • Попълнени, собственоръчно подписани и сканирани: Заявление, Състезателен картон и Декларации.

Документите може да изтеглите от тук

 • Сканирана  диплома за завършено средно образование.
 • Сканирани документи за кандидат-студенти по чл.68, ал.3 от ЗВО
  • За кръгъл сирак или полусирак – смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали, които се връщат на кандидат – студента веднага след приемането на документите и незаверени копия от тях.
  • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70% в съответствие с изискванията на Приложение №1 – оригинал на експертно решение на ТЕЛК – с печат за влязло в сила решение, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите и незаверено копие от същото решение.
  • За многодетните майки- актове за раждане на децата – оригинали, които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите.
  •  За близнаци – данните се сверяват от личните карти на кандидат-студентите.
 • Сканирано платежно нареждане за внесена такса. 
  • Таксата за явяване на изпит за всички специалности е в размер на 70,00 лв. За специалност „ Зъботехник“ + 30 лв. /за допълнителен изпит по Моделиране/.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта на кандидат-студента.

Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след сканиране и прилагане на необходимите документи): кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, а полусираците заплащат 50 % от таксата. 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София 

Банкова сметка:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)