Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024

УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯТА Е В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ

ВАЖНО!

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ– СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:

В ДНИТЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ, ВСЕКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ НА СЪОТВЕТНИЯ ГЛАВЕН КВЕСТОР В ИЗПИТНАТА ЗАЛА:

 1. ЛИЧНА КАРТА;
 2. ТАЛОН С ВХОДЯЩ НОМЕР, ДАТА И ЧАС ЗА ИЗПИТ, КОЙТО СА ПОЛУЧИЛИ СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ;

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ ОНЛАЙН И СА ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, СА ДЛЪЖНИ ДА ГО РАЗПЕЧАТАТ И ДА СЕ ЯВЯТ С НЕГО НА ИЗПИТА.

 1. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ В ДЕНЯТ НА ИЗПИТА ОРИГИНАЛ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

БЕЗ ПРЕДСТАВЕНА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ НЕ СЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ!

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ЕЛЕКТРОННА ИЛИ ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

I. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.:

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“ трябва да имат оценка по български език в дипломата за завършено средно образование;

 • за специалност „Рехабилитатор”- оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;
 • за специалност „Масажист” (с увредено зрение), удостоверено с Решение на ТЕЛК за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност с увредено зрение.

Моля запознайте се с информацията в Приложение №1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-студентите трябва да прикачат следните документи в Платформата за онлайн подаване на документи

 • Попълнени, собственоръчно подписани и сканирани: Заявление, Състезателен картон и Декларации.

            При проблем с прикачване на сканираните документи в системата може да ги изпратите и на: ksk@mc.mu-sofia.bg 

 • Сканирана  диплома за завършено средно образование.
 • За кандидат-студенти по чл.68, ал.3 от ЗВО е нужно да бъдат сканирани и изпратени и  следните документи:
  • За кръгъл сирак или полусирак – смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали, които се връщат на кандидат – студента веднага след приемането на документите и незаверени копия от тях.
  • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70% в съответствие с изискванията на Приложение №1 – оригинал на експертно решение на ТЕЛК – с печат за влязло в сила решение, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите и незаверено копие от същото решение.
  • За многодетните майки- актове за раждане на децата – оригинали, които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите.
  •  За близнаци – данните се сверяват от личните карти на кандидат-студентите.
  • Таксата за явяване на изпит за всички специалности е в размер на 80,00 лв.
  • За специалност „ Зъботехник“ + 40,00 лв. /за допълнителен изпит по Моделиране/.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта на кандидат-студента.

Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след сканиране и прилагане на необходимите документи): кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70%, лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, а полусираците заплащат 50 % от таксата. 

 

II. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА – НА МЯСТО В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ СОФИЯ : ул.”Й.Филаретова” №3

от 04.07. до 10.07.2023г. от 09:00 до 16:00ч. :

На 09.07.2023 / неделя / комисията по прием на документи не работи!

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“ трябва да имат оценка по български език в дипломата за завършено средно образование;

 • за специалност „Рехабилитатор”- оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;
 • за специалност „Масажист”, с увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за лица с трайни увреждания, намалена работоспособност и увредено зрение.

Моля запознайте се с информацията в Приложение №1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-студентите подават на място лично или чрез други лица (които да носят копие от документ за самоличност на кандидата- за сверяване на данните ) следните документи:

 • Заявление по образец за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София
 • Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат – студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено копие от дипломата.
 • Фискален бон от платена такса за участие в кандидатстудентския изпит.
 • За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:  
  • За кръгъл сирак или полусирак – смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали, които се връщат на кандидат – студента веднага след приемането на документите и незаверени копия от тях.
  • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70% в съответствие с изискванията на Приложение №1 – оригинал на експертно решение на ТЕЛК – с печат за влязло в сила решение, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите и незаверено копие от същото решение.
  • За многодетните майки- актове за раждане на децата – оригинали, които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите.     
  •  За близнаци – данните се сверяват от личните карти на кандидат-студентите.
 • За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права в Медицински колеж – София, в същата специалност – Уверение от Учебен отдел.

Таксата се заплаща при подаване на документите!

Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи): кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, а полусираците заплащат 50 % от таксата.

ВАЖНО!

ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

В денят на изпита, кандидат-студента е длъжен да представи на съответния главен квестор в изпитната зала:

 1. Лична карта;
 2. Талон с входящ номер, с дата и час за изпит, който са получили след подаване на документи за кандидатстване;

Кандидат-студенти, които са подали документи онлайн,

 • Задължително разпечатват талона, който са получили по електронната поща и се явяват с него в денят на изпита
 • Задължително представят в денят на изпита оригинал на диплома за завършено средно образование.

Без представена диплома за завършено средно образование, кандидат-студентът не се допуска до участие в класиране!

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНИТЕ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ : 02/9154626 и 02/9154627

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София 

Банкова сметка:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В МУ-СОФИЯ​

Диплома за завършено средно образование – оригинал.

 • Лична карта
 • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.
 • За специалност „Рентгенов лаборант” в  се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
 • Документи за записване по образец:

              – именник – 1 брой;

              – студентска книжка образец само за МУ-София; 

              – лична карта

              – уверения (ако са необходими на студента)

              – снимки в паспортен формат 3,5 х 4,5 см. – 4 броя.

 • Документ за платена такса.
 • Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

 

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)