Меню

СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ"

В специалността “Медицински лаборант” се подготвят кадри с висше образование от професионално направление “Здравни грижи”, с образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”, със срок на обучение три години. Медицинският лаборант е основен изпълнител на широк спектър дейности в специализирани лаборатории (клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други), които са едни от основните звена в здравните заведения, научно-изследователски институти и други лаборатории, изискващи такава квалификация. Медицинският лаборант притежава професионална подготовка, знания и умения за самостоятелна работа в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на лабораторните изследвания

СПЕЦИАЛНОСТ "РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ"

Професията „Рентгенов лаборант” е атрактивна с това, че бързо развиващите се съвременни технологии навлизат в медицинската практика и изискват от работещите постоянно развитие и усъвършенстване. Променя се лицето на професията – вече забравихме ръчната обработка на рентгенови филми, а скоро ще забравим и машинната поради навлизането на дигиталната апаратура. Появата на компютърната и магнитно резонансната томография дава възможност образната диагностика да достигне такива дълбочини, че мотото на специалността „Поглед в невидимото” да се изпълни със съдържание.

СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЪБОТЕХНИК"

Специалността „Зъботехник” е професия, в рамките на която се осъществява лечебно-възстановителна и медико-техническа дейност. Зъботехниката обхваща обем изработени зъбопротезни конструкции с лечебен и естетичен ефект. Зъботехникът изработва зъбопротезни конструкции – коронки, мостове, частични и цели протези за възстановяване дефектите в зъбната редица. Ортодонтски апарати за профилактика и лечение на зъбно-челюстните деформации.

СПЕЦИАЛНОСТ "РЕХАБИЛИТАТОР"

Рехабилитаторът е специалист с медицинско образование, завършил медицински колеж след завършено средно образование и успешно положен конкурсен изпит. Рехабилитаторът участва най-активно при осъществяването на медицинската рехабилитация. Работи по назначение на лекаря по физикална медицина и рехабилитация и лекуващия лекар. Рехабилитаторът участва в разработването на рехабилитационната програма на болния и творчески и самостоятелно я изпълнява. Той работи в екип с лекаря, педагога, социалния работник, медицинската сестра, акушерката, логопеда, психолога, трудотерапевта и др.

СПЕЦИАЛНОСТ "ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ"

Помощник фармацевтът е здравен работник, който участва в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и носи лична, правна и материална отговорност, според компетенциите си. Работи под методологичното ръководство на магистър фармацевт в аптека при отпускане на лек.средства по лекарско предписание и самостоятелно - в аптеки и дрогерии - при отпускане на ОТС- продукти, хранителни добавки, билки и билкови смеси, хомеопатични препарати, медицинска козметика, помощни средства, санитарни материали като ги предлага, дава информация и съвети за тях / консултира ги/.

СПЕЦИАЛНОСТ "ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Развитието на здравеопазването все повече налага усъвършенстване на професията „инспектор по обществено здраве”. Прилагането на нови, съвременни принципи и организация на здравния контрол дефинират високи, качествени изисквания към професията. Тези изисквания налагат да бъдат подготвяни кадри, които да притежават знания в областта на здравеопазването, хигиената, профилактиката, санитарната техника, и правно-нормативните изисквания на националното и европейското законодателство.

СПЕЦИАЛНОСТ "МАСАЖИСТ /с увредено зрение/"

Масажистът с увредено зрение е специалист с медицинско образование, завършил медицински колеж след завършено средно образование и успешно положен конкурсен изпит. Масажистът с увредено зрение е с процент намалена трудоспособност, удостоверено с решение на ТЕЛК. Масажистът с увредено зрение е изпълнител на назначенията на лекаря по физикална и рехабилитационна медицина и лекуващия лекар. Масажистът с увредено зрение участва в изпълнението на рехабилитационната програма на болния. Той работи в екип с лекаря, рехабилитатора, педагога, социалния работник, медицинската сестра, логопеда, психолога, трудотерапевта и др.

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА"

Специалност „Медицинска козметика“ е акредитирана специалност по професионално направление „Здравни грижи“. Подготвя здравни специалисти с висше образование на образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”. Обучението се провежда в Медицински колеж към Медицински университет - София. Срокът на обучение е три години. Учебният план и програми по специалността "Медицинска козметика" дават възможност за задълбочени познания по основни предклинични и клинични медицински дисциплини и осигурява придобиването на задълбочени практически умения.

СПЕЦИАЛНОСТ „ПАРАМЕДИК”

Обучението на парамедици в Медицински колеж осигурява придобиване на професионални компетенции за качествено здравно обслужване при неотложни и спешни състояния, изискващи прилагането на животоспасяващи мероприятия и поддържане на основните жизнени функции на пациента по време транспортирането му до лечебно заведение. Придобитият обем теоретични знания и практически умения ще позволят на парамедиците да се реализират в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена с терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)