Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА"

Специалността „Медицинска козметика“ е относително нова специалност в направлението „Здравни грижи“ на Висшето образование в България. Подготовката на тези специалисти се осъществява в Медицински колеж по утвърдени от висшето учебно заведение учебен план и учебни програми

Специалност „Медицинска козметика“ е акредитирана специалност по професионално направление „Здравни грижи“. Подготвя здравни специалисти с висше образование на образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”. Обучението  се провежда в Медицински колеж към Медицински университет – София. Срокът на обучение е три години. Учебният план и програми по специалността “Медицинска козметика” дават възможност за задълбочени познания по основни предклинични и клинични медицински дисциплини и осигурява придобиването на задълбочени практически умения.

Медицинският козметик  се обучава да прилага самостоятелно козметични грижи за кожата и кожните придатъци, да работи в областта на промоция на здравето и да изпълнява медико-козметични процедури, назначени от дерматолог или други медицински специалисти. Медицинският козметик изпълнавя задачи в две основни направления:

 • сферата на здравеопазването (дерматологични клиники/кабинети, центрове по естетична медицина, медико-козметични центрове, балнеоцентрове);
 • сферата на обслужването (козметични салони, спа, таласо и уелнес центрове, козметични компании/фирми).  

С оглед на това, здравният специалист по “Медицинска козметика“ е необходимо да притежава богат набор от медико-биологични и хуматирано-социални знания, както и отлични комуникативни качества и практически умения.

Изградената система за теоретична и практическа подготовка на студентите дава възможност за  покриване  на следния основен обхват от дейности:

Дейности в системата на здравеопазването

 • Медицинският козметик прилага правилата на асептика и антисептика
 • Извършва стерилизация на инструментариум и материали; дезинфекция на ръце,апаратура и пособия; дезинфекция на легла, помещения
 • Извършва лечебен масаж с подходящи лечебни козметични препарати и средства
 • Извършва козметични грижи при лица с различни заболявания, оказали влияние на кожата, ноктите и косата в екип с дерматолог и интернист
 • Прилага физиотерапевтични козметични процедури (електротерапия, фототерапия, хидротерапия, термотерапия самостоятелно и в екип с други специалисти);
 • Прилага козметични средства и препарати с дълбока пенетрация и ексфолиация в екип с дерматолози;
 • Участва и асистира при прилагането на козметични средства и препарати чрез приложение на въвкожна, подкожна и мускулна инжекция в екип с дерматолози, пластични хирурзи;
 • При нужда прилага първична медицинска помощ, при спешни алергични реакции инжектира противоалергична терапия;
 • Участва в подготвителната и следоперативна възстановителна програма при оперативни/ хирургични интервенции.

Дейности в областта на козметичния бранш

 • Дава консултации на клиентите за вида и състава на козметичните продукти
 • Изготвя програми от козметични терапии според нуждите на клиента
 • Участва в разработването на бизнес план
 • Извършва SWOT анализ на бизнес средата
 • Определя визия, мото и основно послание на фирма за козметичен бизнес
 • Извършва анализ на конкретните представяния на козметична фирма
 • Изгражда маркетинг микс стратегия за козметичен продукт/услуга
 • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Д-р Румяна Лазарова

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)