Меню

СПИСАНИЕ "ЗДРАВЕ И НАУКА"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Изискванията към авторите на списание „ЗДРАВЕ И НАУКА” са съобразени с единните изисквания на биомедицинските списания, предложени от международен комитет на редакторите на медицински списания (www.ICMJE.org). За печат се приемат само непубликувани в друго издание материали.

Когато е авторски колектив, всички съавтори следва да удостоверят съгласието си за публикуване на предлагания материал с подпис на последната страница.

Авторите носят изцяло отговорност за съдържанието и достоверността на предадените от тях публикации. Представените материали и описаните в тях изследвания трябва да съответстват на етичните стандарти при клинични и/или експериментални проучвания с хора и опитни животни според Приложение №5 и чл. 32 от Правилника на Комисията по етика на научните изследвания при МУ-София от 05.02.2007 г.

Предложените материали се публикуват след одобряване и рецензиране от Издателската колегия на списанието. Подреждането на статиите във всеки отделен брой се извършва по азбучен ред на първия автор.

Адрес на редакцията:  гр. София  1606  ул. „Йорданка Филаретова” № 3

Медицински Колеж „Й. Филаретова”

Тел. за контакти +359 2915 46 25/27

Технически изисквания:

Материалите се представят в електронен вид (CD – надписано с името на първия автор и заглавието, или на e-mail на електронен адрес zdraveinauka_mk@abv.bg) и на хартиен носител в два екземпляра.

 

Структура на предаваните материали:

  • Статии: РЕЗЮМЕ, ВЪВЕДЕНИЕ, ЦЕЛ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ОБСЪЖДАНЕ И ИЗВОДИ;
  • Обзори: След ВЪВЕДЕНИЕ, текстът се разпределя структурно по преценка на авторите;
  • Материалите за останалите рубрики се структурират по преценка на авторите.

Текстът се форматира на 60 знака на ред (включително интервалите) и 30 реда на страница (Times New Roman-12).

Заглавието, авторите и работно им място, резюмета, ключови думи и адрес за контакти трябва да бъдат изписани на български и на английски език.

Размер на предлаганите материали:

Оригинални статии                                  до 1600 думи

Обзори                                                       до 2500 думи

Форум (писма до редакцията)          до  500 думи.

Техническо оформление:

Заглавие – на български и английски език -без съкращения;

Автори – фамилия и инициали на името на пьрвия автор, а на всеки следващ- инициали на името и фамилията. При автори, работещи на различни места, се използват цифрови индекси, поставени след фамилното име на съответния автор;

Резюме – до 150 думи без съкращения, обобщаващо най-същественото в оригиналната статия, обзора или краткото съобщение;

Ключови думи – до 5 на български и на английски език

Адрес за контакти – име, телефонен номер и e-mail адрес на някой от авторите.

Основен текст на български език. Желателно е да се избягват чуждиците. Допуска се използването на общоприети съкращения. Библиографските източници се цитират в края на съответното изречение, с поредния номер от библиографията, изписан с квадратни скоби. Мерните единици да са в системата SI. отбелязани в квадратни скоби, с латински букви [kg]. Илюстрациите включват таблици, схеми, формули, фигури, снимки c добро качество.

Библиография – изписване на оригиналния език и подредба по азбучен ред според фамилията на първия автор на кирилица и след това на латиница. За цитираната литература на български език се изброяват всички автори, а за тези на латиница – до 4, следвани от et al. Желателно е цитиране на българските автори, работили в съответната област. Броят на цитираните източници за обзорните материали да е до 30, а на оригиналните статии – до 20.

Глава от монография: Автори. Заглавие на монографията, град, издателство, година, стр. от-до.

Дисертации: Автор, Заглавие, град, университет и година.

Статии от списание: Автори. Пълно заглавие. Съкратено име на списанието (според Index Medicus (PubMed) Medline, том (брой), година на издаване, страници от-до.

Например: Chouchkov, C., N. Lazarov: Neuropeptide immunoreactivity in the cat trigeminal ganglion. Anat. Anz. 164 (suppl), 2002, 207-208.

 

Благодарности:

В края на материала авторите могат да изкажат благодарност към лица, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ (уточняват се спонсорите).

Статистическа обработка трябва да се описва и поднася на читателя достатъчно подробно и ясно. При обобщаването на данните в раздел „Резултати” трябва да се посочват и статистическите методи, използвани при анализа.

Броят на таблиците и графиките да се ограничава до необходимия минимум при представянето на резултатите. Да се избягва дублирането на информация (едни и същи данни, представени както в таблици, така и във фигури). Всяка таблица, снимка или фигура да е номерирана.

 

Авторски права:

Отговорността за точността и достоверността на публикуваните данни и заявените мнения на списание „ЗДРАВЕ И НАУКА ” принадлежи на авторите.

Авторските права върху публикуваните материали принадлежат на издателя.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)