Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЪБОТЕХНИК"

Зъболечението в България се реализира,като професия с Указ № 265 от

30.05.1889 г. на Медицинския съвет.

Дентистите-зъболекарите провеждат клиничното лечение, хирургичното изваждане на зъби,възстановяват с протетични методи изгубените зъби на пациентите с различни видове протезни конструкции,които те изработват в свои лаборатории. Зъбоелкарите започват да наемат работници в своите лаборатории и да ги обучават за зъботехници,като ги подготвят теоретично и практически да изработват различни видове протезни конструкции, като полагат изпит за майстор-зъботехник.

Обучените майстор-зъботехници постепенно се отделят от лабораториите на зъболекарите и разкриват самостоятелни зъботехнически лаборатории,като започват да наемат и обучават нови кадри за зъботехници,които преминават последователно през следните професионални нива – чираци, калфи и майстор-зъботехници.Така се създава съсловието на Зъботехниците в България, като пионери зъботехници са Тодор Кисов, братя Антикови, Георги Видински, Кръстьо Златев и др.

През 1929 г. Закона за народото здраве, решава правното положение на зъботехниците, като те изпълняват поръчки за технологично изработване на протезни конструкции,дадени им от зъболекаря, придружени с документ за вида на протезната конструкция.

През 1933 г. Търговско-индустриалната камера признава и регламентира специалноста зъботехника, като занаят. Майсторско свидетелство се издава след обучение и пет годишен стаж по специалността и полагане на изпит при зъболекар или майстор–зъботехник притежаващи собствени зъботехнически лаборатории.

Съвременното развитие на специалност „Зъботехник”, преминава последователно през няколко периода на обучение и подготовка след завърше-но средно образование :

  • от 1954 г.-1997 г. в Медицински техникум ; Полувиш медицинси ин-ститут;
  • с постановление №16 на МС от 27.01.1997 г. се преобразува Полувисшият медицински институт в Медицински колеж,в професионално напра-вление „Здравни грижи”, редовна форма на обучение със срок 3 – години, с образователно-квалификационна степен – „Специалист по…”, професионал-на квалификация „Зъботехник” с придобиване на висше образование.
  • с ПМС № 238 от 26.09.2008 г. в ЕДИ се коригира образователно-квалификационната степен в „Професионален бакалавър по…”.

Обучението отговаря на Закона за висше образование и ЕДИ в Р.България. Специалността „Зъботехник” е регулирана професия.

Медицински колеж „Й.Филаретова” при МУ – София подготвя кадри по специалността „Зъботехник” за цялата страна, с приоритет за гр.София, Югозападна и Северозападна България,които се реализират в медико-техническите лаборатории в станата и чужбина.

  • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Гл. ас. д-р Спартак Янакиев, дм

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)