Меню

ЗА КОЛЕЖА - ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Качеството на образованието на студентите се гарантира чрез съблюдаване на университетските национални стандарти и добри практики. Развитието на образователната и научна дейност в МК се основава на европейските, държавните и университетските документи и стандарти, които определят политиките в областта на висшето образование

Основни задачи, чрез които се постига високо качество на образователния процес са:

  • Реализиране на високоефективен образователен процес, чиято цел е адекватна професионална пригодност на завършилите.
  • Усъвършенстване на учебните планове и програми за обучение, които да отразяват най- съвременните постижения на науката в специфичните многообразни аспекти на специалностите от  областта на професионалното направление –  здравни грижи.
  • Осигуряване на условия за поддържане и подобряване на специалната и педагогическата квалификация на преподавателите съобразно темпа на обновяване на знанието и методиките на преподаване.
  • Повишаване ефективността на системите за поддържане на качеството на обучението, академичния състав и научните изследвания;
  • Устойчиво взаимодействие между обучението и потребителите на кадри и осигуряване на възможности за успешна професионална реализация в обществото;
  • Укрепване ролята на студентите като активни участници в образователния и научноизследователския процес;
  • Активно и системно включване на студентите в планирането, организирането и реализирането на учебния процес;
  • Подкрепа на студентите при планиране на тяхната кариера и професионално развитие.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)