Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Развитието на здравеопазването все повече налага усъвършенстване на професията „инспектор по обществено здраве”. Прилагането на нови, съвременни принципи и организация на здравния контрол дефинират високи, качествени изисквания към професията. Тези изисквания налагат да бъдат подготвяни кадри, които да притежават знания в областта на здравеопазването, хигиената, профилактиката, санитарната техника, и правно-нормативните изисквания на националното и европейското законодателство. Изграждането им като професионалисти изисква задълбочени знания в областта на медико-биологичните, техническите и специалните науки с хигиенно-профилактична насоченост.

Основополагащо значение за тяхната професионална реализация имат получаваните знания в областта на специалните науки с хигиенно-профилактична насоченост и епидемиологията.

Общата и специална подготовка създават умения и способности за:

 1. Упражняване на здравен контрол в обекти за производство и търговия с храни, лечебни и здравни заведения, учебно-възпитателни заведения, обекти с обществено предназначение, продукти, стоки, и дейности със значение за здравето на човека и др.
 2. Упражняване на контролна дейност в областта на епидемиологията, паразитология и микробиология по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт изисквания към дейностите със значение за здравето на човека.
 3. Извършване на проучвания и контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания и забрани, мониторинг на факторите на жизнената среда, а така също участие и в мероприятия с цел намаляване, ограничаване и ликвидиране на риска от възникване на заболявания и неблагоприятното въздействие върху общественото и индивидуалното здраве.
 4. Задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство  и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве.
 5. Участие в здравни програми и проекти свързани с промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите, за повишаване на индивидуалните и обществени познания за здравна култура и опазване на здравето.

Възможности за реализация

Завършилите „инспектори по обществено здраве” могат да се реализират в:

 1. Различни отдели на регионалните здравни инспекции, които упражняват държавен здравен контрол на територията на страната;
 2. Различни отдели на областните дирекции по безопасност на храните, които упражняват официален контрол на територията на страната;
 3. В лечебни и здравни заведения на територията на страната;
 4. Служби по дезинфекция, дезинсекция, и дератизация;
 5. Служби по трудова медицина;
 6. Държавни, общински и обществени органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето;
 7. Производствени и търговски организации;
 8. Национални центрове по проблемите на общественото здраве;
 9. Ведомствените структури създадени към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 10. Други звена и институции, за които се изисква професионална квалификация в тази област.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” :

Срок на обучение – 3 години (6 семестъра) – редовна форма.

Кредити от обучението – 185

Успешно изпълнен учебен план и преминат държавен стаж.

Успешно положени държавни изпити.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Завършилите специалността имат възможност да продължат  в:

 • образователна степен „Бакалавър” в професионално направление „Управление на здравни грижи” към ФОЗ в страната
 • образователна степен „Бакалавър” във всички университети в страната.
 • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Доц. Силвия Цанова - Савова

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)