Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "ПАРАМЕДИК"

Обучението на студентите от специалността „Парамедик” е насочено главно към овладяване на задъбочени познания в областта на общата и спешната медицина, хуманитарните науки, придобиване на основни медицински манипулативни техники, необходими за оказване на спешната помощ на пациенти и пострадали. Интердисциплинарният характер на обучението позволява на студентите да придобият професионална квалификация за работа самостоятелно или в екип, отговаряща на съвременните изисквания на  здравеопазната система на България, страните от ЕС и останалия свят.

Обучението на парамедици в Медицински колеж осигурява придобиване на професионални компетенции за качествено здравно обслужване при неотложни и спешни състояния, изискващи прилагането на животоспасяващи мероприятия и поддържане на основните жизнени функции на пациента по време транспортирането му до лечебно заведение. 

Придобитият обем теоретични знания и практически умения ще позволят на парамедиците да се реализират в: центрове за спешна медицинска помощ;  структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ; служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи в спасителни акции; звена за медицинско осигуряване на обществени мероприятия и спортни събития; звена за медицинско осигуряване на специфична трудова дейност.

  • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Елена Георгиева, дм

Преподаватели

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)