Меню

ПРОЕКТИ

Аналитичната лаборатория в Медицински колеж  „Й. Филаретова“ към Медицински университет - София

Аналитичната лаборатория при МК „Й. Филаретова“ е създадена 2014 – 2015 г. като част от клъстерен проект, с финансиране от структурните фондове на ЕС по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, с участието на МУ-София като научна организация и бизнес организации в сферата на биологично-активните съединения и. Лабораторията е разположена в основния корпус на колежа. Апаратурата, която е закупена в рамките на проекта обхваща течно хроматографски системи с фотодиодна детекция и рефрактометричен индекс, газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и с квадруполен масспектометър, снабдена с отделен модул за инжектиране в парова фаза, UV/VIS спектрофотометър, флуоресцентен спектрофотометър, автоматичен живачен анализатор и стандартно лабораторно оборудване.

Понастоящем в лабораторията са разработени и внедрени серия различни методи за анализ, сред които:

  • Витамин А, като транс-ретинол в матриците – серум и хранителни добавки, с помоща на HPLC/DAD.
  • Флуор в дентални продукти (паста за зъби и вода за уста) , с помоща на GC/FID/HS.
  • Въглехидрати – глюкоза, фруктоза и захароза в пчелен мед на HPLC/RI.
  • Общи фенолни съединения и общи флавоноиди в храни, лечебни растения и хранителни добавки – спектрофотометрични методи.
  • (+)-катехин, (-)-епикатехин и рутин в лечебни растения и хранителни добавки – HPLS/PDA.

В периода 2017-2021 г. лабораторията участва в две проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука към МУ-София:

Изследователски проект конкурс „ГРАНТ-2017”, на тема „Съдържание на флавоноиди и общи феноли в български храни и структурирането на данните в единен информационен регистър.”

Изследователски проект конкурс „ГРАНТ-2020”, „Сравнителна оценка на медицински растения, техни плодове и хранителни добавки по отношение на съдържането им антиоксидантни полифенолни съединения.”

Специален акцент за приложение на апаратурата е развитие на кръжочната дейност в МК, с цел достигане на по-задълбочени познания за техники и методи анализ, с насоченост към студенти с интереси в тази област.

Аналитичната апаратура в лабораторията може да бъде използвана за развитие на научни тематики с проектна насоченост с включване на мултидисциплинарни екипи от различни звена на МУ-София, както и други публични или частни организации.

 

 

 

 

Газово-хроматографска апаратура, с FID и MS детектори, снабдена с отделен модул за инжектиране в парова фаза – HS, предназначен за анализ на летливи органични съединения
Течнохроматографска система под високо налягане, с DAD. Предназначена е за анализ на витамини, антиоксиданти ( каротеноиди, флафоноиди,фенолни производни, консерванти и др.
Течнохроматографска система под високо налягане, с RI детектор за определяне на захари.
UV-Vis спектрофотометър
Автоматизирана влагомерна везна- определяне сухото вещество в храни и козметични препарати.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)