Меню

ЗА КОЛЕЖА - МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

Мисия

Мисията на Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” е да допринася за развитието на националното здравеопазване чрез подготовка на квалифицирани медицински специалисти в областта на здравните грижи, в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции за хуманно и толерантно отношение към заболелия човек и неговите потребности. Дейността на Медицински Колеж съответства на традициите и целите на Медицински Университет за подготовка на високо образовани и професионално квалифицирани на съвременно ниво медицински специалисти.

Медицинският Колеж „Йорданка Филаретова” обучава здравни кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” от професионално направление “Здравни грижи” по специалностите: Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Зъботехник, Рехабилитатор, Помощник-фармацевт, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика, Масажист с увредено зрение, Парамедик.

Визия

Медицински колеж е Висше учебно заведение, ориентирано към осигуряване на висококачествено обучение на студенти от професионално направление „здравни грижи“, способно да се обновява, адаптирайки се към промените в света на науката и технологиите.

При осъществяване на Стратегията за развитие на Медицински колеж се съобразяват:

  • Законът за висшето образование.
  • Продължаващата реформа на здравната система в страната и  необходимостта от нов тип медицински професионалисти.
  • Перспективите пред специалностите.
  • Бързото развитие на медицинската наука и технологиите.
  • Нарастващите изисквания и очаквания на обществото за качество на представяните услуги.
  • Повишаването на квалификацията и образователното ниво на работещите професионалисти с колежанско образование.

Цели

Стратегическите цели на Медицинския колеж са:

  • Да осъществява обучение и квалификация, съответстващи на Европейските стандарти за качество и единните държавни изисквания към специалностите като гарантира успешна професионална и личностна реализация в областта на здравните грижи.
  • Да разгръща своя образователен и научноизследователски потенциал за повишаване на устойчивостта, конкурентоспособността и привлекателността на учебното заведение, с акцент върху генериране на ключови знания, умения и компетенции на своите студенти.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)