Меню

СПЕЦИАЛНОСТ"МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ"

В специалността “Медицински лаборант” се подготвят кадри с висше образование от професионално направление “Здравни грижи”, с образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”, със срок на обучение три години.

Медицинският лаборант е основен изпълнител на широк спектър дейности в специализирани лаборатории (клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други), които са едни от основните звена в здравните заведения, научно-изследователски институти и други лаборатории, изискващи такава квалификация.

Медицинският лаборант притежава професионална подготовка, знания и умения за самостоятелна работа в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на лабораторните изследвания

С компетентното изпълнение на всички задължения медицинският лаборант участва в диагностичната, лечебната, профилактичната и научно-изследователска дейност в съответните здравни заведения и научни институти.

Специалността “Медицински лаборант” има своя история и традиция. До 1944 година в България Медицинските лаборанти се обучават частно в лаборатории. През месец септември 1951 година се разкрива училище за медицински лаборанти, а от 1956 година до днес медицинските лаборанти се обучават в сградата на Медицински колеж в София, построена от голямата възрожденка Йорданка Филаретова.

За придобиване на образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”, медицинският лаборант трябва да овладее определен обем знания и умения по специални науки: клинична лаборатория, микробиология, хистология с хистотехника, обща патология и паразитология.

  • Специални науки: клинична лаборатория, микробиология, хистология с хистотехника, обща патология и паразитология.
  • Медико – биологични науки: неорганична и аналитична химия, органична химия, биохимия и патобиохимия, лабораторна техника и апаратура, хигиена и безопасност на лабораторния труд, латински език, общи грижи за болния със сестринска техника, анатомия, фармакология, физиология, медицинска генетика, вътрешни болести, детски болести и неонатология, инфекциозни болести и епидемиология, долекарска помощ, хирургия.
  • Хуманитарни и социални науки: медицинска психология и социология, медицинска етика и деонтология, социална медицина и промоция на здравето, социално и здравно законодателство, медицина на бедствените ситуации.
  • Други дисциплини: информатика, спорт, учебна практика и преддипломен стаж.

Лекционните занимания на студентите се провеждат в учебни зали, които разполагат с мултимедия.

Упражненията на студентите се провеждат в съвременно обзаведени и оборудвани учебни лаборатории със самостоятелни работни места.

Практическото обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студентите се провежда в учебно-практически бази. Това са най-престижните и съвременно оборудвани лаборатории в София, които предоставят възможност студентите да затвърдят и усъвършенстват придобитите знания и умения в учебните лаборатории. Учебно-практически бази са: Военно-медицинска академия, Университетска МБАЛ “Св. Анна”, Александровска болница, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София, Първа МБАЛ – София, Национална Многопрофилна Транспортна Болница “Цар Борис ІІІ”, МИ МВР – София, СРИОКОЗ – София и др.

Обучението на студентите от специалност “Медицински лаборант” се осъществява от водещи специалисти от съответното научно направление: хабилитирани преподаватели, преподаватели с научна степен “Доктор” и преподаватели с образователно-квалификационна степен “Магистър”. 

Традицията, която съществува в обучението на медицинските лаборанти в най-стария и първи по рода си Медицински Колеж – София и високата подготовка, която студентите получават по време на обучението, дава възможност за пълноценната им професионална реализация. Те са търсени и предпочитани кадри при кандидатстване на работа. Новозавършилите започват работа в едни от най-престижните лаборатории в региона и страната. Това прави интереса към специалността нарастващ.

Ръководител специалност

Eкатерина Иванова

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)