Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ"

Професията „Помощник-фармацевт“ е традиционна и същевременно уникална със своята научна и творческа характеристика. Това е професия, при която теоретичните знания и практическите умения са в постоянно взаимодействие. Помощник фармацевтът е здравен работник, който работи под ръководството на магистър фармацевт, участва в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и носи лична, правна и материална отговорност.

Специалността „Помощник-фармацевт“ винаги се е отличавала със своята атрактивност и повишен интерес от страна на младите хора, тъй като им позволява бърза професионална реализация и им дава реална възможност за развитие на частен бизнес.

Първите помощник-фармацевти у нас започват да се подготвят още преди Освобождението през 1878 г. чрез чиракуване при тогавашните аптекари. Постепенно през годините се формират и утвърждават изискванията към обучението и придобиваните умения и навици за практическа работа на бъдещите помощник-фармацевти.

Понастоящем образованието, което получават студентите от специалност „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София е висше, с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и професионална квалификация „помощник-фармацевт“. Формата на обучение е редовна със срок на обучение три години. Обучението на студентите се извършва в продължение на пет семестъра по задължителни, свободно избираеми и факултативни учебни дисциплини, които осигуряват фундаментална, специализирана и допълнителна подготовка. За усвояването на учебния материал от съществено значение са много добрите химически познания от второто ниво на обучение (средно образование). Освен това студентите провеждат практическа подготовка от І-и до V-и семестър в аптека и преддипломен стаж през VІ-и семестър. Обучението завършва с полагане на три държавни изпита: по технология на лекарствата с биофармация, обобщен изпит по фармацевтична химия, фармакология на лекарствените продукти и фармакогнозия, и по социална фармация и фармацевтично законодателство.

Целта на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“ е осигуряване на задълбочена професионална подготовка, която е неотменна част от съвместната дейност на екипа магистър-фармацевт – помощник-фармацевт при организирането и планирането на лекарствоснабдяването, отпускането на лекарствени средства, научно-изследователската дейност в областта на разработване, внедряване и клинично изпитване на нови лекарствени препарати.

Спецификата и целите на специалността дават възможност за реализация в аптеки, болнични аптеки и билкови аптеки, дистрибуторски фирми, галеново-фасовъчни лаборатории, заводски лаборатории, научно-изследователски институти, изпълнителната агенция за лекарствата и др. Повишеният интерес към специалността в значителна степен се дължи на реалната възможност за развитие на частен бизнес: в населени места с население до 5000 жители помощник фармацевтите имат право да откриват аптеки и да ги ръководят; също така имат право да откриват собствени дрогерии и да работят в същите.

С основание може да се твърди, че в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София се подготвят специалисти в съответствие с постиженията на фармацевтичната наука и практика, годни за професионална реализация в страната и в чужбина.

  • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Маг.-фарм. Пепа Николчова

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)