Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "РЕХАБИЛИТАТОР"

Рехабилитаторът е специалист с медицинско образование, завършил медицински колеж след завършено средно образование и успешно положен конкурсен изпит. Задължително условие е кандидат-студентът да има оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование.

Рехабилитаторът участва най-активно при осъществяването на медицинската рехабилитация. Работи по назначение на лекаря по физикално рехабилитационна медицина и лекуващия лекар. Участва в разработването на рехабилитационната програма на болния и творчески и самостоятелно я изпълнява. Той работи в екип с лекаря, педагога, социалния работник, медицинската сестра, акушерката, логопеда, психолога, ерготерапевта и др.

Медицинската рехабилитация представлява комплекс от лечебно-възстановителни, профилактични, педагогически и социално-икономически мероприятия, които целят предпазване от евентуална инвалидност и възстановяване на анатомичната цялост и функционалното равновесие на организма, като използват и развиват компенсаторните възможности и резервни сили с оглед на по-пълното възстановяване социалната адаптация и трудоспособност на болния.

Рехабилитацията започва от най-ранните етапи на заболяването и продължава до възможно най-пълното възстановяване на болния, при което вземат участие различни специалисти.

Съвременното схващане на понятието рехабилитация е широко и включва в себе си медицинска, педагогическа, социална и професионална рехабилитация, които са неразривно свързани помежду си.

Рехабилитаторът трябва да има висока обща и медицинска култура, добро общо и психическо здраве. Необходимо е да притежава отлични комуникативни качества, високи морални и етично-деонтологични качества и чувство за милосърдие.

Рехабилитаторът трябва да има: медико-биологични,  хуманитарно-социални и специални знания в областта на кинезитерапията, масажа, физиотерапията, балнеологията и курортологията, трудотерапията и ергономията.

Рехабилитаторът трябва:

  • да умее да работи в екип с други специалисти;
  • да умее продължително и непосредствено да контактува с болния, инвалида, застрашения от инвалидност и здравия, като му оказва професионална помощ за преодоляване психическия стрес от нарушената временна или постоянна двигателна и социална активност;
  • да умее да контактува със семейството на страдащия, като активно съдейства за приобщаване на семейството и обществото към проблемите на болния и инвалида и тяхното ресоциализиране;
  • да консултира здравия за поддържане на здравето му, като участва в профилактиката на професионалните вредности и преждевременно стареене.

Компетенциите на рехабилитатора му дават възможност да работи в кабинетите по кинезитерапия, физиотерапия, масаж, рефлексотерапия и ерготерапия в специализираните и многопрофилни лечебно-профилактични клиники, болници, институти, рехабилитационни и социални центрове, курортни заведения, профилакториуми, ваканционни центрове, в частни и държавни кабинети, домове за красота, хотели, фитнес клубове, Медикъл СПА и СПА хотели, СПА центрове, в дома на болния. С оглед профилактиката на социално-значимите заболявания рехабилитаторът може да работи в държавните и частни детски заведения и училища, в производствените предприятия, в спортните възстановителни центрове и към спортните отбори.

  • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Гл. ас. Мариана Алберт, дп

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)