Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Захарина Савова, дм

Директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Академичният път на проф. Захарина Ангелова Савова започва през 1990г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018г. е заместник-директор, а от 2019г. заема длъжността  Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

През 2021г. е удостоена с Награден Знак „PANACEA“ в медико-социална област за значими постижения в преподавателската, научна и експертна дейност.

Проф. З. Савова е магистър по „Клинична психология“, ”Обществено здраве и здравен  мениджмънт”. Има придобити специалности по „Управление и организация“ (1990г.), „Медицинска педагогика“ (2007г.) и „Икономика на здравеопазването“ (2013г.) Специализирала е „Аналитична психотерапия“ към Westdeutche Akademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ към БАКПП.

През 2006г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия“. През 2008г. заема академичната длъжност „Доцент“, а през 2013г. заема академичната длъжност „Професор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода 2010-2013 г. заема позицията Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“.

 

Проф. МАЯ ВИЗЕВА, дм

Ръководител “Учебен отдел”

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА

Ръководител “Счетоводен отдел”

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)