Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Мая Визева, дм

Директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова"

Ел. пощаm.vizeva@mc.mu-sofia.bg

Основни насоки на научния интерес: Обществено здраве, Здравни грижи

Научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Специалност: Медицинска педагогика, Обществено здравеопазване

Учебно преподавателска дейност

Обучение на студенти от професионално направление “Здравни грижи”, специалности: „Медицинска сестра“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Медико социални грижи“, „Медицинска козметика“, „Парамедик“ и др. Автор и съавтор на редица учебни програми по дисциплините, в които преподава. Председател на кандидатстудентски изпитни комисии към МК „Й.Филаретова“.  Академичен наставник и ментор по Стипендиантски програми на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности.  Участие в преподавателска мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+

Научни трудове

–  Автор на монография „Мениджмънт на здравните грижи при захарен диабет втори тип“.

–  Автор и съавтор в над 150 публикации, в български и международни издания,

–  Над 150 цитирания в България  и в чуждестранни издания

–  Участия в над 80 научни инициативи конференции, симпозиуми, научни форуми и др.

Участия в научни жури в процедури за присъждане на ОНС „доктор“, и конкурси за академични длъжности „доцент“ и „професор “

Участие в редакционни колегии на научни списания

–  Отговорен редактор и един от инициаторите и създателите на широкопрофилното престижно медицинско списание „Здраве и наука” – издание на Медицински колеж – София

–  Член на: International Editorial Board International Journal of Public Health Medicine (IJPHM); Редколегия на научно списание Асклепий – 2017„ Рецензент в сп. IMAP

Участия в пет научни проекта, от които 4 финансирани от СМН към МУ – София. Ръководител на Научен проект, финансиран от СМН – МУ – София, Конкурс Грант-2019, Рецензент на научни проекти към Съвета по медицинска наука на МУ-София;

Членство в научни сдружения и организации:

–   Gerontological Society of America; Член на Управителния съвет на Националната асоциация по геронтология;   International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.Balkan Medical Union – BMU;  Национално Сдружение по Здравна политика и Мениджмънт – НСЗПМ;  Българско научно дружество по обществено здраве – “БНДОЗ”;  БАПЗГ;   Balkan Association for History and Philosophy of Medicine-BAHP; Българско Сдружение по Превантивна Медицина – „БСПМ“; Член на организационния комитет на научно-технологичните сесии на ИНГА; Председател и зам. Председател на Научните и организационни комитети на конференциите на МК-София

Административни и обществени активности

Член на Общото събрание на МУ-София; Член на Общо университетската комисия по управление на качеството. Член на постоянно действаща Комисия по етика и академично единство в МУ-София; Председател на Комисия по качеството към МК-София. Сертифициран Вътрешен одитор по стандарт ISO 9001:2015 и ISO 90011:2011. Член на БЧК.

 

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)