Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Мая Визева, дм

Ръководител учебен отдел на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Заемана длъжност:

 • Ръководител Учебен отдел на Медицински колеж – София
 • Преподавател на длъжност „професор“ в Медицински колеж

Служ. адрес: София 1680, ул. “Йорданка Филаретова” 3

Тел. номер: +359 2 9154625

Ел. поща: maia_vizeva@abv.bg

Основни насоки на научния интерес: Обществено здраве, Здравни грижи,

Научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Специалност: Медицинска педагогика

Учебно преподавателска дейност

Обучение на студенти от професионално направление “Здравни грижи”, специалности: „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Медико социални грижи“, „Медицинска козметика“, „Парамедик“ и др. Автор и съавтор на редица учебни програми по дисциплините, в които преподава.

Председател на семестриални изпитни комисии и член на държавните изпитни комисии към МК „Й.Филаретова“.

Председател на кандидатстудентски изпитни комисии към МК „Й.Филаретова“.

Научна дейност

 • Автор на монография „Мениджмънт на здравните грижи при захарен диабет втори тип“.
 • Автор и съавтор в над 120 публикации, в български и международни издания,
 • Над 150 цитирания в България и в чуждестранни издания
 • Участия в над 70 научни инициативи конференции, симпозиуми, научни форуми и др.
 • Участия в Научно жури като външен член в процедури  за присъждане на ОНС „доктор“ и конкурс за „доцент“
 • Member International Editorial Board  International Journal of Public Health Medicine (IJPHM)
 • Отговорен редактор на медицинско списание „Здраве и наука“, издание на Медицински колеж
 • Член на Редколегията на научно списание Асклепий

 

Участия в научни проекти:

 • Проект BG161PO003-1.1.06-0099 “Информационни Компоненти на Храненето” по процедура BG161PO003-1.1.06. “Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия” по Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика”2007-2013г
 • Проект № 49/2014 СМН- МУ- София, „Проучване върху своевременни превантивни подходи при екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест“
 • Научен проект, финансиран от СМН – МУ – София, Конкурс Грант 2018, Договор № 101/2018 г., „Проучване и управление на здравния риск от сенсибилизация към релевантни дентални материали сред студенти по зъботехника от Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – МУ – София”;
 • Ръководител на научен проект по Конкурс Грант-2019 финансиран от Съвет по медицинска наука към МУ-София на тема: Проучване ефективността на иновативен модул за повишаване компетентността по оказване на помощ при спешни състояния сред студенти от Медицински колеж „Й. Филаретова”

Членство в научни и обществено-административни организации:

 • Член на Gerontological Society of America
 • Член на Управителния съвет на Националната асоциация по геронтология
 • Член на International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.Balkan Medical Union – BMU
 • Balkan Association for History and Philosophy of Medicine-BAHPM
 • Национално Сдружение по Здравна политика и Мениджмънт – НСЗПМ,
 • Българско научно дружество по обществено здраве – “БНДОЗ”
 • Българско Сдружение по Превантивна Медицина – „БСПМ“
 • Член на организационния комитет на научно-технологичните сесии на ИНГА
 • Академичен наставник по Стипендиантски програми за студенти по медицина от ромски произход”
 • Член на Общото събрание на МУ-София
 • Член на Общоуниверситетската комисия по управление на качеството
 • Член на постоянно действаща Комисия по етика и академично единство в МУ-София
 • Председател на Комисия по качеството към МК

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)