Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Мая Визева, дм

Ръководител учебен отдел на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Заемана длъжност:

  • Ръководител Учебен отдел на Медицински колеж – София
  • Преподавател на длъжност „професор“ в Медицински колеж

Служ. адрес: София 1680, ул. “Йорданка Филаретова” 3

Тел. номер: +359 2 9154625

Ел. пощаm.vizeva@mc.mu-sofia.bg

Основни насоки на научния интерес: Обществено здраве, Здравни грижи

Научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Специалност: Медицинска педагогика, Обществено здравеопазване

Учебно преподавателска дейност

Обучение на студенти от професионално направление “Здравни грижи”, специалности: „Медицинска сестра“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Медико социални грижи“, „Медицинска козметика“, „Парамедик“ и др. Автор и съавтор на редица учебни програми по дисциплините, в които преподава. Председател на кандидатстудентски изпитни комисии към МК „Й.Филаретова“.  Академичен наставник и ментор по Стипендиантски програми на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности.  Участие в преподавателска мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+

Административно – учебна дейност

–  Организация, ръководство и контрол на цялостната организация и провеждане на учебния процес, както и на административната дейност в отдела.  Разработване и актуализиране на учебни планове на специалности от професионално направление “Здравни грижи”.   Подготовка на документация по процедури за програмни акредитации и след-акредитационен контрол на специалностите от Медицински колеж. Участие в изготвянето на правилници и наредби.

Научни трудове

–  Автор на монография „Мениджмънт на здравните грижи при захарен диабет втори тип“.

–  Автор и съавтор в над 150 публикации, в български и международни издания,

–  Над 150 цитирания в България  и в чуждестранни издания

–  Участия в над 80 научни инициативи конференции, симпозиуми, научни форуми и др.

Участия в научни журита в процедури за присъждане на ОНС „доктор“, и конкурси за академични длъжности „доцент“ и „професор “

Участие в редакционни колегии на научни списания

–  Отговорен редактор и един от инициаторите и създателите на широкопрофилното престижно медицинско списание „Здраве и наука” – издание на Медицински колеж – София

–  Член на International Editorial Board International Journal of Public Health Medicine (IJPHM)

–  Член на Редколегията на научно списание Асклепий – 2017

–  Рецензент в сп. IMAP

Участия в пет научни проекта, от които 4 финансирани от СМН към МУ – София. Ръководител на Научен проект, финансиран от СМН – МУ – София, Конкурс Грант-2019, Договор № Д 126/24.06.2020 г., на тема: „Проучване ефективността на иновативен модул за повишаване компетентността по оказване на помощ при спешни състояния сред студенти от Медицински колеж „Й. Филаретова”“

Рецензент на научни проекти към Съвета по медицинска наука на МУ-София

Членство в научни сдружения и организации:

–   Gerontological Society of America; Член на Управителния съвет на Националната асоциация по геронтология;   International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.Balkan Medical Union – BMU;  Национално Сдружение по Здравна политика и Мениджмънт – НСЗПМ;  Българско научно дружество по обществено здраве – “БНДОЗ”;  БАПЗГ;   Balkan Association for History and Philosophy of Medicine-BAHP; Българско Сдружение по Превантивна Медицина – „БСПМ“.

– Председател и зам. Председател на Научните и организационни комитети на конференциите на МК-София

– Член на организационния комитет на научно-технологичните сесии на ИНГА

Административни и обществени активности

– Член на Общото събрание на МУ-София

– Член на Общо университетската комисия по управление на качеството. Член на постоянно действаща Комисия по етика и академично единство в МУ-София; Председател на Комисия по качеството към МК-София и Член на БЧК

– Сертифициран Вътрешен одитор по стандарт ISO 9001:2015 и ISO 90011:2011

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)