Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Захарина Савова, дм

Директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Академичният път на проф. Захарина Ангелова Савова започва през 1990г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018г. е заместник-директор, а от 2019г. заема длъжността  Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Проф. З. Савова е магистър по „Клинична психология“, ”Обществено здраве и здравен  мениджмънт”. Има придобити специалности по „Управление и организация“ (1990г.), „Медицинска педагогика“ (2007г.) и „Икономика на здравеопазването“ (2013г.) Специализирала е „Аналитична психотерапия“ към Westdeutche Akademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ към БАКПП.

През 2006г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия“. През 2008г. заема академичната длъжност „Доцент“, а през 2013г. заема академичната длъжност „Професор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. 

През 2021г. е удостоена с Награден Знак „PANACEA“ в медико-социална област за значими постижения в преподавателската, научна и експертна дейност.

През 2021г. е наградена с отличието „Любим преподавател“ на МУ- София в областта на медико-социалните науки.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода 2010-2013 г. заема позицията Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“. От 2011г. и понастоящем е член на борда на директорите и супервайзор в Институт по неорайхианска аналитична психотерапия (ИНАП). В периода 2012-2019г. е била зам. председател и Председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве, МУ-София. В периода 2016 – 2019г. е била Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София. Член е на Съвета по Медицинска наука при Медицински университет – София. Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.

Автор и съавтор е на 14 монографии, учебници и учебни помагала, сред които „Медицинска психология“, „Актуални проблеми на стареенето и старостта“, „Превенция на стрес и професионално изчерпване“, „Психология на храненето“. Има над 150 публикации в национални и международни специализирани издания в областта на общественото здраве, психологията и психотерапията, социалната медицина, здравния мениджмънт, геронтологията и др. Участва в редица национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси. Научен ръководител е на докторанти и специализанти. Участва в Изследователския международен проект по 5-та програма на Европейската комисия „TSFEPS“ (Projeсt SERD/2000-2004): „Развитие на социалната политика за отглеждане на децата в предучилищна възраст и трансформациите на семейните структури в Европа като форми на социалната кохезия“. В периода 2003-2006 г. е изпълнител в Проекта на Министерството на труда и социалната политика „Възстановяване на психическото, емоционалното и физическото здраве на жени, заболели от рак на млечната жлеза“, а през 2011-2012 г. – в Проекта на Министерството на образованието, младежта и науката „Участвам и променям“.

Главен редактор е на сп. „Здраве и наука“, член е на редакционния съвет на сп. „Acta Medica Bulgarica“ и на сп. „Здравна политика и мениджмънт“.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения, сред които Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Научното дружество по медицинско образование. Индивидуален член е на Gerontological Society of America –GSA, International Union for Health Promotion and Education – IUHPE
International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics, Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP), на Българската асоциация на психотерапия (БАП), където е и член на Комисията по етика.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)