Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Захарина Савова, дм

Директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Академичният път на проф. Захарина Ангелова Савова започва през 1990 г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002 г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018 г. е заместник директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Проф. Савова е магистър по „Предучилищна педагогика“ (1998 г., СУ „Св. Климент Охридски“), „Клинична психология“ (2004 г., ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“) и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (2007 г., Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София).

През 2006 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия“. През 2008 г. заема академичната длъжност „Доцент“, а през 2013 г. заема академичната длъжност „Професор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София.

Проф. Савова има придобити специалности по „Управление и организация“ (1990 г.), „Медицинска педагогика“ (2007 г.) и „Икономика на здравеопазването“ (2013 г.) Специализирала е „Аналитична психотерапия“ към Westdeutche Akademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ към БАКПП.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода 2010-2013 г. заема позицията Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“. От 2011 г. и понастоящем е член на борда на директорите и супервайзор в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия (БИНАП). През 2012 г. проф. Савова е избрана за заместник председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София, а през април 2017 г. става негов председател. През 2016 г. е избрана за Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София.

Автор и съавтор е на 14 монографии, учебници и учебни помагала, сред които „Медицинска психология“, „Актуални проблеми на стареенето и старостта“, „Превенция на стрес и професионално изчерпване“, „Психология на храненето“. Има над 100 публикации в национални и международни специализирани издания в областта на общественото здраве, психологията и психотерапията, социалната медицина, здравния мениджмънт, геронтологията и др. Участва в редица национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси. Научен ръководител на докторанти и специализанти е. Участва като изпълнител в Изследователския международен проект по 5-та програма на Европейската комисия „TSFEPS“ (Projeсt SERD/2000-2004): „Развитие на социалната политика за отглеждане на децата в предучилищна възраст и трансформациите на семейните структури в Европа като форми на социалната кохезия“. В периода 2003-2006 г. е изпълнител в Проекта на Министерството на труда и социалната политика „Възстановяване на психическото, емоционалното и физическото здраве на жени, заболели от рак на млечната жлеза“, а през 2011-2012 г. – в Проекта на Министерството на образованието, младежта и науката „Участвам и променям“.

Проф. Савова е член на Съвета по медицинска наука при Медицински университет – София. Главен редактор е на сп. „Здраве и наука“, член е на редакционния съвет на сп. „Здравна политика и мениджмънт“. Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения, сред които Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Научното дружество по медицинско образование. Индивидуален член е на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP) и на Българската асоциация на психотерапия (БАП), където е и член на Комисията по етика.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)