Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Деляна Хаджиделева, дм

Заместник-директор

Професор Деляна Хаджиделева е родена  в гр. София.

През 1975 г. завършва  базово образование „Акушерка“ в ЦПМИ – София. До 2003 работи като акушерка в родилна зала, с професионална квалификация по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия“  на  ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД. През 2003 е назначена като преподавател в МК „Йорданка Филаретова“ в специалност „Акушерка“. През 2004 год. придобива ОКС „магистър“ по Обществено здраве и мениджмънт, а през 2007 г. и ОКС  „магистър“ по Управление на здравните грижи. От  2007 г. е преназначена в Катедра по Здравни грижи на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София и обучава студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. През 2014 г защитава дисертационен труд и получава ОНС „доктор“ по научна специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

През 2016 г придобива научно звание „Доцент“, а от 2023 г. заема академична длъжност „Професор“ в Катедра „Здравни грижи“ във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  Има специалност по медицинска педагогика.

Учебно-преподавателската дейност на професор Хаджиделева е в сферата на нейната професионална подготовка и научни интереси. Участвала в работната група при разработването на учебните програми по специални акушерски грижи в началото на обучението на студентите на ОКС „Бакалавър“ и е член на комисия по качество във ФОЗ. Лекционната й натовареност включва преподаване по профилираните дисциплини в бакалавърските програми на специалностите Акушерка и Медицинска сестра, и в магистърските програми по Управление на здравните грижи и Здравословно и диетично хранене. Научен ръководител е на 7 докторанта, от които четирима успешно защитили и на повече от 20 магистри-дипломанти. Проф. Хаджиделева е участвала в 8 научно изследователски проекта – 1 международен и 7 университетски, финансирани от СМН към МУ – София, в един от които е водещ изследовател.

Проф. Хаджиделева, дм е автор и съавтор на повече от 100 научни публикации у нас и в чужбина. Автор е на 2 монографии и на 2 учебни помагала по акушерски грижи. Научните трудове на проф. Хаджиделева имат над 120 цитирания. вкл. от чуждестранни автори. Участва в редица национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Научните интереси на професор Деляна Хаджиделева, дм са в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивното здраве, неонатологията, професионалната комуникацията в акушерските грижи, мотивацията и ролята на професионалистите по здравни грижи, управлението на конфликти и обучението на студенти по специалността „Акушерка”.

Член е на редица авторитетни научни и професионални организации: Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция Акушерки (БНДАГ), Научното дружество по медицинско образование (НДМО), Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.(БАПЗД).

Проф. Хаджиделева, дм е член на редколегията на списание „Сестринско дело” и рецензент в списание „Здравни грижи“.

Член на Общото събрание на Медицински университет – София.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)