Меню

НОВИНИ

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА” КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ СМН КЪМ МУ-СОФИЯ ПО КОНКУРС “ГРАНТ – 2022”

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА” КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ СМН КЪМ МУ-СОФИЯ ПО КОНКУРС "ГРАНТ - 2022"НА ТЕМА „ОЦЕНКА НА ЧЕСТОТАТА ОТ ИЗЯВА НА КОНТАКТНА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ИНГРЕДИЕНТИ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИЯ РИСК“, ДОГОВОР № Д-169/14.06.2022 Г.

Изследователски екип:

  • доц. д-р Мая Ляпина, дм
  • проф. д-р Каролина Любомирова, дм
  • проф. Мая Визева, дм
  • доц. д-р Дончо Етугов дм
  • гл. ас. Мариана Алберт, дм
  • Бинназ Асанова, дм
  • Ясен Събев
  • студент – Ренета Георгиева.

Доц. Мая Ляпина, ръководител на проекта сподели: „Основание да се насочим към тази тематика ни даде нарастваща глобална честота на алергичните заболявания през последните няколко десетилетия. Алергиите са и сред най-често срещаните професионални заболявания, като разходите, свързани с тях в световен мащаб надхвърлят 1 млрд. евро. Професионалните алергични кожни заболявания съставляват около 90-95% от всички професионални кожни болести. Наблюдава се и тенденция за повишаване на честотата на сенсибилизация към различни съставки на козметични продукти и препарати от битовата химия. Счита се, че свръхчувствителност към съставки на козметични продукти е налице при около 1-5,4% от населението. Особено рискови са различни групи професионално експонирани лица, в това число козметици, маникюристи и фризьори. Във връзка с това, на преден план изпъква необходимостта от разгръщане на превантивни дейности и повишаване на нивото на здравна грамотност още в началото на обучение на специалистите от тази сфера чрез предоставяне на адекватна информация и ранна диагностика.

При изпълнението на заложените в проекта дейности извършихме епикутанно алергологично тестуване с избрани алергени – ингредиенти на козметични продукти на преподаватели, на настоящи и дипломирани студенти от специалност „Медицинска козметика” от Медицински колеж „Й. Филаретова“. При отчитането на резултатите от тестуването, всеки участник получи индивидуални разяснения и препоръки за превенция.

В работата по проекта доброволно и много активно се включи и ас. д-р Евгени Станев, дм от Катедра „Консервативно зъболечение” към Факултета по дентална медицина, МУ – София, който извърши термовизионен анализ на реакциите при тестуването за още по-прецизното им отчитане.

След обобщаване и анализ на резултатите, планираме разработването на комплексна програма, насочена основно към превенция на професионално обусловените кожни алергични заболявания.“

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 3,404