Меню

НОВИНИ

ТЪЖНА ВЕСТ

Завинаги ни напусна проф. Захарина Савова, дм, Директор на Медицински колеж „Й. Филаретова“.  Тя бе любим преподавател, приятел и колега, забележителен и достоен Човек! Ще остане в сърцата ни със своята всеотдайност, борбеност, човещина, сърдечност и топлина!

Светъл път на душата Ви, професор Савова!

Академичният път на проф. Захарина Ангелова Савова, дм започва през 1990 г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на СБАЛЕГ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002 г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018 г. е заместник-директор, а от 2019 г. заема длъжността Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Проф. З. Савова е магистър по „Клинична психология“, ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобити специалности по „Управление и организация“ (1990 г.), „Медицинска педагогика“ (2007 г.) и „Икономика на здравеопазването“ (2013 г.) Специализирала е „Аналитична психотерапия“ към WestdeutcheAkademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ към БАКПП.

„Доктор” е по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (2006 г.). През 2013 г. заема академичната длъжност „Професор“ по същата специалност във Факултета по обществено здраве към МУ– София.

През 2021 г. е удостоена с Награден Знак „PANACEA“ в медико-социална област за значими постижения в преподавателската, научна и експертна дейност.

През 2021 г. е наградена с отличието „Любим преподавател“ на МУ – София в областта на медико-социалните науки.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода 2010-2013 г. е Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“. Била е зам. председател и Председател на Общото събрание на ФОЗ, МУ – София (2012-2019г.); Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София (2016 –2019 г.); Член на борда на директорите на ИНАП от 2010 г. , преподавател и супервайзор.

Проф. З. Савова е научен ръководител на 6 докторанта, 8 специализанта и на повече от 50 магистри-дипломанти във ФОЗ “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Член на научни журита за присъждане на академични длъжности и научна степен „доктор“. Автор и съавтор на над 170 научни публикации у нас и в чужбина, на 4 монографии, на 8 учебника и учебни помагала по Социална медицина – превенция на здравето, Геронтология и гериатрия, Педагогически и психологически проблеми на здравните грижи. Научните трудове на проф. Савова имат над 320 цитирания. Член е на Съвета по Медицинска наука при МУ – София от 2008 г. Главен редактор на сп. “Здраве и наука“, член на редакционен съвет на сп. „Здравна политика и мениджмънт”. Член е на престижни национални и международни организации.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 1,072