Меню

НОВИНИ

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА” КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДВА НАУЧНИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ СМН КЪМ МУ-СОФИЯ, „ГРАНТ-2020”

Научен проект, финансиран от СМН към МУ-София „Проучване ефективността на иновативен модул за повишаване компетентността по оказване на помощ при спешни състояния сред студенти от Медицински колеж „Й. Филаретова”.“

Изследователски екип

Проф. Мая Визева, дм, доц. Мая Ляпина, дм, д-р Николай Хубанов, дм, Елена Георгиева, дм, доц. д-р Дончо Етугов, дм, гл. ас. Камелия Богданова, дм, и студентите Петър Иванов и Мария-Магдалена Петрова

 

Проф. Мая Визева, Ръководител на проекта сподели :

„Основание да се насочим към тази тематика, е че през последните години се идентифицира една нарастваща необходимост от готовност на медицинските специалисти за реакция и оказване на спешна медицинска помощ в случай на природни бедствия, катастрофи и други животозастрашаващи инциденти. Според Наредба №1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелномедицински лаборанти, рентгенови лаборанти и рехабилитатори имат право да извършват самостоятелно спешна медицинска помощ. В тази връзка, подготвихме научният проект, който спечели финансиране от МУ – София и включва: проучване ефективността на обучителен модул за повишаване компетентността по оказване на помощ при спешни състояния сред студенти от Медицински колеж.

Извършихме нашето проучване при студенти от трети курс от специалностите медицински лаборант, рентгенов лаборант и рехабилитатор. Независимо, че тези медицински специалисти не са пряко ангажирани в сферата на спешната помощ, считаме че, компетентността им за оказване на спешна помощ следва да е на високо ниво.

Началото на месец юли в колежа се проведе обучение с теоретична част и практически демонстрации, включващо поведение при най-чести инциденти, налагащи оказване на спешна помощ, като се предостави възможност на студентите да упражнят различни манипулативни техники върху мулажите и макетите, закупени по проекта.

В теоретичната част на модула бяха включени интересни презентации с лекторите гл. ас. Камелия Богданова и ръководителят на специалност Парамедик г-жа Елена Георгиева, дм, която е и ст.мед.сестра на Спешно отделение в УМБАЛ Александровска. Представени бяха видеофилми свързани с оказване на спешна помощ и демонстрация на различни манипулативни техники.

Практическото обучение се проведе в Спортната зала в колежа. Участниците в проекта получиха реална възможност да надградят и затвърдят познанията и практическите си умения за оказване на спешна помощ. Демонстрация на различни животоспасяващи техники и практически съвети за транспортиране на пострадали хора, представи студента от втори курс – Петър Иванов, който работи във ЦСМП. Студентите решаваха практически казуси, симулиращи различни кризисни ситуации.

Участниците в обучителният модул по спешна помощ попълниха анонимна анкета за удовлетвореността им от проведеното обучение. След анализ на обобщените данни, получихме ценна информация и някои препоръки по отношение актуализиране и допълване на учебните програми по долекарска помощ и грижи за болния с повече часове за практически занятия.

Дейностите, които извършихме по проекта имаха за цел: да обогатят спектъра на прилаганите практически подходи и манипулативни техники в обучението при спешни инциденти; да повишат ефективността на подходите за намаляване на риска при спешни случаи, налагащи животоспасяващи мероприятия.“

Научен проект, финансиран от СМН към МУ-София „Сравнителна оценка на съдържанието на антиоксидантни полифенолни съединения в медицински растения, техни плодове и хранителни добавки.“ Договор № Д-127/24.06.2020г.

 

Изследователски екип:

Доц. Силвия Цанова-Савова, дм – ръководител на проекта,

Доц. Стефан Великов, дм, Доц. д-р Дончо Етугов, дм, Славейка Панева, дм, Петя Колева, Пепа Николчова

 

Цел на изследването:

Сравнителна оценка на антиоксидантния полифенолен състав в български медицински растения, техни плодове и съдържащи ги хранителни добавки, чрез определяне на степента на подобие.

Известно е, че медицинските растения използвани широко в народната медицина имат мощна антиоксидантна активност, дължаща се основно на полифенолите и в частност на флавоноидите. Знаем, че на световния и на българския пазар се предлага богата палитра от хранителни добавки, с претенции за антиоксидантно действие, но не и с достатъчно данни за наличност в тях на тези съединения.

За да постигнем целта си и след направен литературен обзор подбрахме медицинските растения, които обособихме в следните групи: билки, плодове и хранителни добавки.

В лабораторията на колежа валидирахме три метода за анализ: два спектрални за анализ на общи феноли и флавоноиди и един течнохроматографски метод за анализ на индивидуални съединения: катехин, епикатехин и рутин, след което направихме изследване на екстракти и запарки на избраните медицински растения.

След статистическа обработка, клъстерен и сравнителен анализ на данните от получените резултати определихме степента им на подобие. Получените резултати представляват научно постижение в областта на познанието на количествения състав на българските лечебни растения и техни плодове, което ще позволи пълнота при охарактеризиране на полифенолния им спектър.

Практическото приложение на резултатите от проекта се изразява и в разпространение на информационни материали за изследваните лечебни растения и предоставяне на количествени данни за изготвяне на ефективни антиоксидантни комбинации.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 2,245