ИОЗ

Инспекторите по обществено здраве, гаранти за здравето на на нацията

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Развитието на здравеопазването все повече налага усъвършенстване на професията „инспектор по обществено здраве”. Прилагането на нови, съвременни принципи и организация на здравния контрол дефинират високи, качествени изисквания към професията. Тези изисквания налагат да бъдат подготвяни кадри, които да притежават знания в областта на здравеопазването, хигиената, профилактиката, санитарната техника, и правно-нормативните изисквания на националното и европейското законодателство. Изграждането им като професионалисти изисква задълбочени знания в областта на медико-биологичните, техническите и специалните науки с хигиенно-профилактична насоченост.

Основополагащо значение за тяхната професионална реализация имат получаваните знания в областта на специалните науки с хигиенно-профилактична насоченост и епидемиологията.

Общата и специална подготовка създават умения и способности за:

 1. Упражняване на здравен контрол в обекти за производство и търговия с храни, лечебни и здравни заведения, учебно-възпитателни заведения, обекти с обществено предназначение, продукти, стоки, и дейности със значение за здравето на човека и др.
 2. Упражняване на контролна дейност в областта на епидемиологията, паразитология и микробиология по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт изисквания към дейностите със значение за здравето на човека.
 3. Извършване на проучвания и контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания и забрани, мониторинг на факторите на жизнената среда, а така също участие и в мероприятия с цел намаляване, ограничаване и ликвидиране на риска от възникване на заболявания и неблагоприятното въздействие върху общественото и индивидуалното здраве.
 4. Задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство  и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве.
 5. Участие в здравни програми и проекти свързани с промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите, за повишаване на индивидуалните и обществени познания за здравна култура и опазване на здравето.

 

Възможности за реализация

Завършилите „инспектори по обществено здраве” може да се реализират в:

 1. Различни отдели на регионалните здравни инспекции, които упражняват държавен здравен контрол на територията на страната;
 2. Различни отдели на областните дирекции по безопасност на храните, които упражняват официален контрол на територията на страната;
 3. В лечебни и здравни заведения на територията на страната;
 4. Служби по дезинфекция, дезинсекция, и дератизация;
 5. Служби по трудова медицина;
 6. Държавни, общински и обществени органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето;
 7. Производствени и търговски организации;
 8. Национални центрове по проблемите на общественото здраве;
 9. Ведомствените структури създадени към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 10. Други звена и институции, за които се изисква професионална квалификация в тази област.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

Срок на обучение – 3 години (6 семестъра) – редовна форма.

Кредити от обучението – 185

 

Успешно изпълнен учебен план и преминат държавен стаж.

Успешно положени държавни изпити.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Завършилите специалността имат възможност да продължат  в:

 • образователна степен „Бакалавър” в професионално направление „Управление на здравни грижи” към ФОЗ в страната
 • образователна степен „Бакалавър” във всички университети в страната.