Рентгенов лаборант

Специалност “Рентгенов лаборант”

Поглед към невидимото”

 

     

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

С монтирането на първите рентгенови апарати през 1900г. в България възниква необходимостта от подготовка на помощници на рентгенолозите, които да правят рентгеновите снимки и да обработват филмите. Обучението им е било право и задължение на лекаря, завеждащ рентгеновия кабинет.

Организираното обучение на рентгенови лаборанти започва през 1942г. и се изразява в шестмесечни и едногодишни курсове. От 1956г. до 1983г. тази специалност се придобива  в ОМТ на ул. „Й. Филаретова” № 3. От 1985г. този профил отново е открит към ПМИ в МА, а по настоящем рентгенови лаборанти се обучават в МК „Й. Филаретова” към МУ- София. Подготовката  на студентите се осъществява на необходимото университетско ниво, което се дължи на традициите в обучението на тези специалисти, дължащи се на системното научно и методично ръководство на преподаватели от най-старата катедра по рентгенология в страната.

Професията „Рентгенов лаборант” е атрактивна с това, че бързо развиващите се съвременни технологии навлизат в медицинската практика и изискват от работещите постоянно развитие и усъвършенстване. Променя се лицето на професията – вече забравихме ръчната обработка на рентгенови филми, а скоро ще забравим и машинната поради навлизането на дигиталната апаратура. Появата на компютърната и магнитно резонансната томография дава възможност образната диагностика да достигне такива дълбочини, че мотото на специалността „Поглед в невидимото” да се изпълни със съдържание.

Поради характера на професията, всички новоприети  студенти  /както и студентите от по-горните курсове/ минават на задължителен ежегоден медицински преглед в НЦРРЗ /съгласно Наредба № 29 от 16.09.2005г. за Здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения/. Това гарантира контрола на здравето на заетите в  тази област.

Завършилите рентгенови лаборанти извършват самостоятелно, с останалите членове на медицинския екип или под ръководството на лекаря-рентгенолог:

- изследвания в областта на конвенционалната и интервенционалната рентгенология;

-  компютърна  томография;

-  магнитно-резонансна томография;

-  ултразвукова   диагностика;

- компетентно приложение както на традиционните, така и  на дигиталните рентгенографски системи / PAKS / за проявяване и архивиране на рентгенографии;

-  процедури в областта на  лъчетерапията и нуклеарната медицина.

    Дипломираните професионалисти от специалност “Рентгенов лаборант” могат да работят в:

-  Рентгенови кабинети и отделения към диагностично-консултативни центрове;

-  Лъчетерапевтични звена;

-  Нуклеарно-медицински лаборатории;

-  Радиоимунологични лаборатории;

-  Специализирани лечебни заведения;

-  Научни институти;

-  Диспансери;

-  Рехабилитационни центрове и други.