Списание "Здраве и Наука"

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВЕ И НАУКА”

 

Съвременната медицина в Република България е призвана да допринася за развитието на националното здравеопазване чрез подготовка на квалифицирани специалисти в областта на медицинските науки и усъвършенстване на профилактичната, лечебна и рехабилитационна дейности и здравни грижи в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции за хуманно и толерантно отношение към  човека и неговите потребности.

Членството на България в Европейския съюз изисква прилагането на съгласувана политика по отношение на подобряване на качеството на живот  на съвременния човек, включително с положителни практики в областта на законодателството, организацията на медицинското обслужване и осигуряването на достъпна информация в широкия диапазон на проблеми на човешкото здраве и съвременните постижения на медицинската наука.

В тази връзка Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” към Медицински Университет - София инициира издаването на медицинско широкопрофилно списание “Здраве и Наука” като източник на професионална информация за образование, научно-обосновани профилактика, лечение и рехабилитация на заболяванията и научно-изследователска дейност в областта на медицинските науки и здравната система.

 

Мисията на Списание “Здраве и Наука” е чрез представяне на интересни клинични случаи, изнасяне на съвременни знания, актуални  научни разработки  и дискусионна проблематика и становища в областта на медицинските науки, да  съдейства и стимулира повишаването на професионалната квалификация на медицинските специалисти  в контекста на стратегията “учене през целия живот” в отговор на нарастващите потребности  от високо специализирани грижи за здравето на човека обусловени от изискванията за значима медицинска и обществена стойност на съвременното здравеопазване.

Области на публикуване

  • клинични съобщения, научни статии, изследвания, анализи, обзори
  • нормативни актове, конкурси
  • актуална информация за издадени учебници, ръководства, 
  • курсове за професионална квалификация
  • коментари на събития, обзори от научни форуми
  • мнения на експерти и потребители на здравна дейност
  • студентски живот и инициативи
  • забавна страница, реклами

Аудитория на списание “Здраве и Наука” са автори и читатели от всички области на здравната система – студенти и преподаватели в медицински факултети и колежи, специалисти от предклиничната и клинична медицина, изследователи, ръководители на здравни заведения, медицински съсловия и пациентски организации.

 

Изисквания към авторите Приемат се за печат оригинални статии, обзори и съобщения, които не са публикувани в други издания. Всяка статия е придружена от резюме и ключови думи на български и английски език, което позволява бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системи за рефериране. Материалите постъпили за публикуване в списание „Здраве и Наука” се рецензират. Изисквания към авторите може да изтеглите от ТУК

Списание “Здраве и Наука” се издава от Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” към Медицински Университет, София

 

Издателската колегия  и Редакционен съвет включват  специалисти от различни области на предклиничната и клинична медицина, здравната промоция и профилактика, здравните грижи, медицинската етика, общественото здраве, здравния мениджмънт и управление.

Периодика: 4 книжки за година.

Издателска Колегия                                           

Главен редактор

Вихрен Петков

Отговорни редактори   

Димитър Масларов

Димо Кръстев

Мая Визева

Редакционен съвет                    

Йордан  Пашов

Валентин Пръвчев

Дарина Димитрова                                                                                 

Валери Чакърски

Спартак Янакиев                 

Бранимира Пенева

Димитър Йовчев

Росен Михайлов

Секретар:                                     

Гергана Симеонова

За контакти :                               

+359 915 46 24/25

e-mail:          

zdraveinauka_mk@abv.bg