Списание "Здраве и Наука"

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВЕ И НАУКА“

Съвременната медицина в Република България е призвана да допринася за развитието на националното здравеопазване чрез подготовка на квалифицирани специалисти в областта на медицинските науки и усъвършенстване на профилактичните, лечебните и рехабилитационните дейности и здравни грижи в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции за хуманно и толерантно отношение към човека и неговите потребности.

Членството на България в Европейския съюз изисква прилагането на съгласувана политика по отношение на подобряване на качеството на живот на съвременния човек, включително с положителни практики в областта на законодателството, организацията на медицинското обслужване и осигуряването на достъпна информация в широкия диапазон на проблеми на човешкото здраве и съвременните постижения на медицинската наука.

В тази връзка Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София инициира издаването на медицинско широкопрофилно списание „Здраве и наука“ като източник на професионална информация за образование, научно-обосновани профилактика, лечение и рехабилитация на заболяванията и научно-изследователска дейност в областта на медицинските науки и здравната система.

Мисията на списание „Здраве и наука“ е чрез представяне на интересни клинични случаи, както и изнасяне на съвременни знания, актуални научни разработки, дискусионна проблематика и становища в областта на медицинските науки, да съдейства и стимулира повишаването на професионалната квалификация на медицинските специалисти в контекста на стратегията „учене през целия живот“ в отговор на нарастващите потребности от високо специализирани грижи за здравето на човека, обусловени от изискванията за значима медицинска и обществена стойност на съвременното здравеопазване.

Области на публикуване:

  • клинични съобщения, научни статии, изследвания, анализи, обзори;
  • информация за нормативни актове, конкурси;
  • актуална информация за издадени учебници и ръководства;
  • курсове за професионална квалификация;
  • коментари на събития, обзори от научни форуми;
  • мнения на експерти и потребители на здравна дейност;
  • студентски живот и инициативи;
  • забавна страница, реклами.

Аудитория на списание „Здраве и наука“ са автори и читатели от всички области на здравната система – студенти и преподаватели в медицински факултети и колежи, специалисти от предклиничната и клиничната медицина, изследователи, ръководители на здравни заведения, медицински съсловия и пациентски организации.

Изисквания към авторите. Приемат се за печат оригинални статии, обзори и съобщения, които не са публикувани в други издания. Всяка статия е придружена от резюме и ключови думи на български и на английски език, което позволява бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системи за рефериране. Материалите постъпили за публикуване в списание „Здраве и наука“ се рецензират. Изискванията към авторите може да изтеглите от ТУК

Списание „Здраве и наука“ се издава от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София.

Издателската колегия и редакционният съвет включват специалисти от различни области на предклиничната и клиничната медицина, здравната промоция и профилактика, здравните грижи, медицинската етика, общественото здраве, здравния мениджмънт и управление.

Периодика: до 4 книжки за година

Издателска колегия:                                           

Главен редактор:

Захарина Савова

Отговорни редактори:

Мая Визева

Димитър Масларов

Димо Кръстев

Редакционен съвет:

Йордан Пашов

Дарина Димитрова

Валери Чакърски

Спартак Янакиев

Мариана Алберт

Димитър Йовчев

Росен Михайлов

Секретар:

Христина Богданова

За контакти:

тел.: 02 915 46 25

E-mail:

zdraveinauka_mk@abv.bg