Добре дошли в сайта на Медицински колеж към МУ - София!

 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова”

 извършва подготовка на кадри с висше образование

на образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър”

 от професионално направление “Здравни грижи”

със срок на обучение три години.

 

 

 

 

  • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на следния линк: www.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена; копие на лична карта;  Постоянно местожителство; Телефон,  Е-mail, Месторождение, Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството.

прочети повече


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

За специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график : 17, 18, 19 и  20 юли 2018г. 

МОДЕЛИРАНЕ: 21 юли 2018 г. 

Идентификация: 22 юли 2018 г.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите в Медицински колеж Й.Филаретова”-София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състояща се от три компонента ( елемента):

 

    - обща култура за системата на здравеопазване;

    - желание и умение за работа с хора;

    - психо-социална компетентност.    

 

За специалността „Масажист” ( лица с увредено зрение )  - устен изпит/събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехника” полагат и  изпит по моделиране. Изпитът се провежда само в Медицински колеж - София. По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София подават документи на адрес: ул. "Й. Филаретова" №З, ет.1,:

- от 9.00 до 16.00 часа, включително в събота.

- от 9 юли до 16 юли 2018 г.  

В неделя комисията по приема не работи!

Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно.  

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!