Нормативни документи

Закони и наредби

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Закон за здравето

Закон за лечебните заведения

Закон за защита на личните данни

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

Наредба №21/30.09.2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научна дейност“

Правилници на МК

Вътрешен правилник за устройството и дейността на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София

Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2018-2019 г. в Медицински университет – София