Библиотека

Библиотеката е неделима част от медицински колеж “Йорданка Филаретова”.Тя разполага с книжен фонд от над 15 хиляди тома учебна и научна литература и поддържа абонамент за 10 периодични научни списания. Библиотеката има културна, информационна и образователна функция. Основната и задача е да издирва, съхранява и организира библиотечни ресурси, като се стреми да задоволява информационните потребности на читателите.

  • Базовите цели на библиотеката са:
  • Развитие на процесите на автоматизация на библиотечната дейност.
  • повишаване на информационната и компютърната грамотност на потребителите на библиотеката.
  • Осигуряване на свободен достъп до интернет за читателите.
  • Повишаване качеството на обслужване на  потребителите.

   

Павел Марков Жеков - Библиотекар

Бакалавър по библиотечно-информационни науки в СУ „Св. Климент Охридски”