Директор

Проф. Захарина Савова, дм - зам.-директор

E-mail: office@mc.mu-sofia.bg

 

Академичният път  на проф. Захарина Ангелова Савова започва  през 1990 г. като научен сътрудник в секция ”Геронтология и гериатрия” на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във ФОЗ –МУ, София. От януари 2018г. е заместник-директор на   МК „Йорданка Филаретова“ – МУ-София.

Професор Савова е магистър по „Предучилищна педагогика“ (1998г. - СУ„Св. Климент Охридски”); „Клинична психология“ (2004г. - ВУ„Св. Св. Кирил и Методий“) и  „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (2007г. - Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София).

През 2006 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия”.  През 2008 г.  заема академичната длъжност „Доцент“, а през  2013 г. заема академична длъжност "Професор" по специалността "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" във Факултета по обществено здраве при МУ-София.

Проф. З.Савова има придобити специалности  по ”Управление и организация”(1990г.); „Медицинска педагогика”(2007г.) и „Икономика на здравеопазването”(2013г.). Специализира е „Аналитична психотерапия” към Westdeutche Akademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия” към БАКПП.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода от 2010-2013г. заема позицията Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“. От 2011г. и понастоящем и член на борда на директорите и супервайзор в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия – БИНАП.  През 2012 г. проф. Савова, дм е избрана за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве при МУ-София, през април 2017 г. става председател на ОС на ФОЗ. През  2016г. е избрана за Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София.

Автор и съавтор на 14 монографии, учебници и учебни помагала, сред които „Медицинска психология“,“Актуални проблеми на стареенето и старостта“, „Превенция на стрес и професионално изчерпване“, „Психология на храненето“. Има над 100 публикации в национални и международни специализирани издания в областта на общественото здраве, психология и психотерапия, социална медицина, здравен мениджмънт, геронтология и др. Участва в редица национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси. Научен ръководител на докторанти и специализанти. Участва като изпълнител в Изследователския международен проект по 5-та програма на Европейската комисия „TSFEPS“ (Projeсt SERD/2000 – 2004): „Развитие на социалната политика за отглеждане на децата в предучилищна възраст и трансформациите на семейните структури в Европа като форми на социалната кохезия”. В периода 2003-2006 г.  е изпълнител в Проекта на Министерството на труда и социалната политика - „Възстановяване на психическото, емоционалното и физическото здраве на жени, заболели от рак на млечната жлеза”, а през 2011–2012 г. – изпълнител в Проекта на Министерството на образованието, младежта и науката - „Участвам и променям”.

Проф. Савова е член на Съвета по медицинска наука при МУ – София. Член е на Редакционен съвет на сп. „Здравна политика и мениджмънт”. Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Научното дружество по медицинско образование; индивидуален член на Европейската Асоциация по телесна психотерапия – EABP, на Българска Асоциация на психотерапевтите - БАПЧ, където е и член на Комисията по Етика.