Прием на студенти в МК

П Р А В И Л Н И К
за прием на студенти в Медицински университет-София
за учебната 2019/ 2020 година

Чл.1. Приемът на студенти в Медицински университет - София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.9. В Медицински колеж „Йорданка Филаретова”-  София към Медицински университет- София се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” се обучават студенти по следните специалности:

 „Медицински лаборант”

 „Рентгенов лаборант”

 „Зъботехник”

„Рехабилитатор”

 „Помощник- фармацевт”

„Инспектор по обществено здраве”

 „Медицинска козметика” 

„Масажист” ( за лица с увредено зрение)

"Парамедик"
 

Чл. 12. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл.13. За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:

13.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения, които имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ- Удостоверение от МОН за приравнителни изпити. ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);

- за специалност „Рехабилитатор”- с оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;

- за специалност „Масажист”, с увредено зрение, удостоверено с   Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност.

13.2. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;

13.3. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

13.4. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство / по реда и при условията за прием на българските граждани /;

13.5. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

13.6. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл.33 от този Правилник и Приложение № 1;

13.7. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл. 14. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:

14.1.Заявление по образец  / Приложение № 7 / и състезателен картон (средните  листа на този справочник) за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ - София .

14.2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат - студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.

Забележка: Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят преведена на български език и легализирана по определения ред диплома и Удостоверение от МОН / Регионално управление на образованието /  за признато завършено средно образование с оценки,  приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

14.4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:

14.4.1 За кръгъл сирак или полусирак - смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали,  които се връщат на кандидат - студента веднага след приемането на документите и незаверени фотокопия от тях.

14.4.2 За инвалиди - Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал / с печат за влязло в сила решение /, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверено фотокопие от същото решение.

14.4.3 За многодетните майки- актове за раждане на децата- оригинали,  които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверени фотокопия от тях.

14.4.4 За близнаци –копия от актовете за раждане.

14.5. За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права  в Медицински университет – София, в същата специалност- Уверение от съответния Деканат.

14.6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се  заплаща при подаване на документите!

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци, инвалиди и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците заплащат 50 %  от таксата.

Чл.15. Кандидат-студентски документи за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София се подават на адрес:

ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02/ 91546 26 и 02/ 91546 27 

от 9.00 до 16.00 часа, включително  в събота.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

Внимание: Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6 или 7!

След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.19. Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):

- обща култура за системата на здравеопазване;

- желание и умение за работа с хора;

- психо-социална компетентност.  

19.1. За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) – полагат устен изпит- събеседване на същата тема.

19.2. За специалност „Зъботехник” полагат и  изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София. По време на изпита по моделиране  не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

Чл.25. Проверка и оценка на конкурсните работи по моделиране.

25.1. Конкурсните работи по Моделиране се проверяват от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на Медицински университет - София, в определени за целта зали. Конкурсните работи не могат да се изнасят от залите.

25.2. Комисията изготвя и обявява критериите за оценяване на конкурсните работи по моделиране в деня след приключване на изпита.

25.3. Работите по Моделиране се преглеждат от две тричленни комисии, независимо една от друга.

25.4. Конкурсните работи по Моделиране се оценяват с точност до 0.25 и се отразяват в протокола на всяка комисия.

25.5. Когато разликата в оценките на двете комисии по Моделиране е  по-малка или равна на 0.50, окончателната оценка е средно аритметична от двете оценки и се нанася в окончателния протокол.

25.6. При разлика по-голяма от 0.50, конкурсната работа по Моделиране се проверява и оценява от арбитражна комисия, назначена със Заповед на Ректора, чиято оценка е окончателна.

25.7. След изнасяне на резултатите по „Моделиране” се обявява един ден, в който кандидат-студента има право да идентифицира лично изработените модели.

Чл.27. Обявените резултати от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл.29. Образуване на състезателния бал за Медицински колеж „Й. Филаретова“ .

Чл.29.1 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър по…” се образува от  сбора на оценките по:

-   оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата /.

-   оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата /.

- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.

Максимален бал за участие в класирането – 24.

Чл.29.2 За специалност “Зъботехник” от сбора на оценките от:

  • оценката от зрелостния изпит по български език ;

-    оценката от зрелостния изпит по биология

/ При липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование /;

удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;

  • удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.

Максимален бал за участие в класирането - 36.

Чл. 32.2. Класирането за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон. (Приложение № 7) и по низходящ бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната специалност, класирането се извършва по втората, респ. трета и т.н. желана специалност по реда на бала.

При второ и следващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.

Чл.33. В съответствие с чл.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицински университет – София при облекчени условия се приемат кандидат-студенти от следните групи:

33.1. Инвалиди (със 70% и над 70 % ) и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1;

33.2. Кръгли сираци;

33.3. Майки с три и повече деца.

33.4. Близнаци, когато са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал.

Чл.34. Квотата за прием  на кандидат-студенти по чл.32 се определя с Решение на Министерски съвет.

Чл.36. Кандидат-студентите, участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка, ако положат успешно конкурсните изпити.

Чл.37. Приемат се всички кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност!

Чл.40. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София се обявяват в сградата на колежа на ул. „Й.Филаретова” № 3 и на електронен адрес:

 www.mu-sofia.bg.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания!

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 41. Приетите за студенти в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София към Медицински университет- София се записват с документи по Приложение № 8 съгласно Заповед на Ректора в  Медицински колеж-София, ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, тел. 02/ 915 46 26.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания, обявени на електронен адрес:

www.mu-sofia.bg и се явяват за записване в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София в посочените срокове.

Чл.42Кандидат-студенти, приети в съответните специалности, незаписали се в определените срокове, губят правото си на студенти и не участват в следващите класирания.

Чл.43. Класиране се извършва до попълване на всички места.

Чл. 44. Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане подават Заявление до Ректора на Медицински университет - София, в срока, определен в Приложение № 2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Когато в дипломата на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН. Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит.

Оценките от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

§2. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяване на писмените работи, обработка на кандидат-студентските документи, класирането и записването на студентите, членовете на съответната комисия се наказват дисциплинарно. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.

§3. Кандидат-студентите, представили документ с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на конкурсните документи или да заблудят приемните комисии или ръководствата на висшите учебни заведения, се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Ако невярната информация в подадените документи бъде установена след приемането на кандидат- студента, независимо от курса на обучение, той се отстранява от МУ-София и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

§4. Молби и жалби по кандидат студентски въпроси се отправят до Ректора на Медицински университет -София в срок до  23.08.2019 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За специалностите на Медицински Колеж „Й. Филаретова”-София:

от 08  ЮЛИ  2019 г. до  15  ЮЛИ  2019 г.     

Документи се подават  в сградата на Медицински колеж-

ул. „Йорданка Филаретова” № 3- всеки ден от 9.00 до 16.00 часа.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график :                 16, 17, 18 и 19  юли 2019 г.

МОДЕЛИРАНЕ         20 юли 2019 г.

Идентификация          21 юли 2019 г.

                                                       

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ към МУ - СОФИЯ се подготвят кадри с висше образование със срок на обучение  3 години. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”.

1.  МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Медицинският лаборант е основен изпълнител на широк спектър дейности в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и др. лаборатории. По време на обучението студентите изучават специалните дисциплини: лабораторна техника, клинична лаборатория, хистология с хистотехника, паразитология. С развиттието на частния сектор на медицинското обслужване у нас, търсенето на медицински лаборанти нараства.

2. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Обучението по специалността включва строго специфични дисциплини: рентгенова физика, радиобиология, рентгенографска техника, лъчетерапия, радиационна защита и др. Студентите получават съвременни знания в областта на конвенционалната и цифрова рентгенология, компютърна и ядреномагнитно-резонансна томография, нуклеарно-медицинска диагностика и др.Завършилите специалността  могат да работят в звената за образна диагностика на здравните заведения от общ профил и в диагностичните центрове и отделения на специализираните заведения.

3. ЗЪБОТЕХНИК

Студентите изучават общомедицински, хуманитарни и специални дисциплини  - анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния апарат, зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум, скулптиране и моделиране, зъбопротезиране, ортодонтия и др. Придобитата правоспособност им позволява да упражняват професията си в зъботехнически лаборатории у нас и чужбина.

4.  РЕХАБИЛИТАТОР

Медицинската рехабилитация представлява комплекс от лечебно-профилактични, лечебно-възстановителни, педагогически и социално-икономически мероприятия, които целят предпазване от евентуална инвалидност, възстановяване на анатомичната цялост и функционално развите на организма. Студентите получават задълбочена подготовка по най-съвремените методи на кинезитерапията, физикалната терапия и масажа (класически, сегментно-рефелекторен, акупресура).

5. ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Завършилите специалността могат да работят в болнични и открити аптеки, билкови и санитарни аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, контролно - аналитични лаборатории, научно-изследователски институти и фармацевтични заводи.

6. ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Завършилите специалността могат да работят в РЗИ, службите по трудова медицина, доброволните ЗОВ, кабинетите по имунологична профилактика, системата на МТСП, системата на МОСВ и органите на граничния контрол

7. МАСАЖИСТ

Специалността е предназначена само за лица с увредено зрение, притежаващи документ –решение на ТЕЛК  за инвалидност. Завършилите са развили своята сръчност, сила на ръцете, придобили са максимална адаптивна способност и самостоятелност за пълноценна социална и икономическа реализация в обществото.

8. МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

Студентите придобиват задълбочени познания по общомедицински и хуманитарни науки. Учебните програми по специалните дисциплини като дерматология, лечебен козметичен масаж, козметични и лечебни процедури, са съобразени със съвременните тенденции и стандарти в областта на Медицинска козметика.

Завършилите специалността могат да работят в центрове по медицинска козметика, дерматологични кабинети, козметични салони и др.

9.ПАРАМЕДИК

Обучението на парамедици в Медицински колеж осигурява придобиване на професионални компетенции за качествено здравно обслужване при неотложни и спешни състояния, изискващи прилагането на животоспасяващи мероприятия и поддържане на основните жизнени функции на пациента по време транспортирането му до лечебно заведение.

Обучението се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда - индивидуално и групово в клиничните бази на лечебни заведения, в центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, като се използва цялото налично оборудване.

Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели от Медицински университет и медицински специалисти с богат практически опит и научна подготовка.

Придобитият обем теоретични знания и практически умения ще позволят на парамедиците да се реализират в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена с терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ.